Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
piešti
Straipsnelis:
Satemizacija ir palataliniai gutuliariniai rutuliojosi atskirai baltų ir atskirai slavų kalbose, bendrabaltiškas [212] š kaip ide. refleksas yra nežinomas bendrajai slavų kalbai, nes pastarojoje kito > c > s. [...] Pastarojo laiko Schmalstieg'o pastangos nustatyti tiesioginę koreliaciją tarp š slavų žodyje pišetь 'jis rašo' (su ssj!) ir s lie. piešti [Schmalsieg W. Konf. baltistov, Rīga 1980. Tez. p. 86] turi būti atmestos kaip anachronistinės.
Šaltinis:
Trubačev 1985, 212–213
Antraštė:
piẽšti
Straipsnelis:
[Anot V. J. Abajevo, čia turime reikalo su 'skitų-europiečių' atitikmenimis:] Toch. A pik-, B pik- 'rašyti, piešti', lie. piẽšti 'rašyti, brėžti', s. sl. ПИСАТИ, oset. fyssyn, sogd. pyst 'parašytas'.
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 58
Antraštė:
piẽšti
Straipsnelis:
Pr. peisāton (praet. laiko neveik. rūšies niekatrosios giminės nom. sg.) 6714 'parašyta': lie. piẽšti, s. sl. ПЬСАТИ (praes. ПИШѪ), s. pers. nipistanaiy 't. p.', lie. paĩšas 'suodinas, suodžių dėmė, Russfleck', s. sl. ПЬСТРЪ, gr. ποικίλος, s. v. a. fēh 'margas' ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 9.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 273
Antraštė:
piẽšti
Straipsnelis:
Oset. fyssyn : fyst / finsun : finst 'rašyti'. Bendras ide. žodis. Seniausioji reikšmė buvo 'daryti įbrėžimus, ženklus, papuošimus' [...]. Plg. persų hivištan- : nivīs- (= oset. nyffyssyn, arm. pis- 'rašyti', piṣ̌tak 'parašytas', sogdų *nipēs (np’ys-) 'rašyti', *nipēsāk (np’ys’k) 'rašantis', pyšt 'parašytas' (BSL XXIX [501] 105 ir toliau), av. paes- 'puošti' zaranyō-paesa-, zaranyō-pis- 'papuoštas auksu' (= oset. zœrin-fyst, s. persų pišta- 'papuoštas', niyapišam 'parašiau', nipiš-tanaiy 'parašyti', nipišta- 'parašytas', s. i. pinš- 'puošti', piśati 'jis puošia', s. sl. пьсати, r. писать, s. sl. пьстръ, r. пёстрый, lie. pë̃szti, paĩszinti, s. v. a. feh, gr. ποικίλος 'margas', lo. pingo 'piešiu; puošiu, išpuošiu', toch. pink-, paik- 'rašyti, piešti'.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I, 501–502
Antraštė:
piẽšti
Straipsnelis:
Bl.-sl. šaknies forma *piš- baltų kalbose visiškai išnykusi, taip kad pilnasis b. kaitos laipsnis *peiš- ir iš jo padarytas -o- laipsnis *paiš- pasirodo vieninteliai lietuviškos paradigmos nariai. Plg. lie. piešiù, piešiaũ, piẽšti... (praes. kamieno *peiš- apibendrinimas iš seno paveldėtos priešpriešos – praes. *peiš- ir praet.-inf. *piš-, kuri s. sl. pišǫ : pьsati ir iki šiol – č. péši : psáti - išlaikya, - nenaudai). Čia priklauso iteratyvas paišaũ, paišiaũ, paišýti ‘Zeichen mit Kohle oder Ruβ machen’, kuris [317] yra dviprasmiškas, nes jis vienodai gerai kaip deverbalinis -o- laipsnio darinys iš *piš- (plg. braidýtibrindù, bridau, bri̇̀sti ‘waten'’) arba iš *peiš- (piešiùpaišýti) [Taip, pvz., B. Kuryłowicz, 1968, Indogermanische Grammatik, Bd. II : Akzent, Ablaut, Heidelberg, Carl Winter, p. 297], kaip ir denominatyvinis darinys iš (paišaĩ m. pl., paĩšos f. pl. ‘suodžiai’ (plg. lie. paišýti reikšmę!) suvokiamas gali būti. Kadangi slavų k. pьs-a-ti, kuris laikytinas paradigmos piš-/pьs- vediniu, rodo seną darybos būdą, baltų kalboje atitinkamai lauktume *pis'-ā-ti (lie. *pišoti, eventualiai *pīš-ā-ti, lie. *pyšoti (su ilguoju b. kaitos l.), kaip baltų – slavų padėties tęsinio, ypač kadangi deverbatyviniai v., su senu nykst. b. kaitos l. vokalizmu (lie. kilóti(s) : kélti...) bent jau liet. kalboje produktyvūs yra [plg. Otrębski 1965, Gramatyka języka litewskiego, Bd. II, Nauka o budowie wyrazów, Warszava, PWN, p. 339 t., Kuryłowicz 1968, p. 322]. Kadangi taip nėra, o pr. vietoje lauktino *pisāi (*pisāton) turi peisāi (peisāton), kuris ne tik darybos būdu, bet ir semantiškai (‘rašyti’) nuo lie. paišýti skiriasi, yra pakankamai pagrindo ... šiuo atv. įžiūrėti skolinį iš s. lenkų [...]
Šaltinis:
Smoczyński 1989b
Antraštė:
piẽšti
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Teikiamas pavyzdys, kai lie. š, sl. s < *: lie. piẽšti, prasl. *pisati ‘schreiben’ < ide. *peik̑-.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 23
Antraštė:
piẽšti
Straipsnelis:
[Aptariami skitų skoliniai slavų kalbose; pateikiami spėjami skoliniai (su t < skitų θ = s. persų θ = av., oset., sl. s, s. i. , lie. š < ide. *k') iš skitų į slavų kalbas, taip pat iš dalies į baltų ir germanų] Sl. *pętьno ‘Brandmal, Fleck’ < skitų *pinθ į s. persų *pi(n)θ- ‘schreiben’ < ide. *peik'-, plg. lie. piẽšti, sl. pьsati, pišǫ, gr. poikílos ‘bunt’, s. v. a. fēh.
Šaltinis:
Лома 2000, 344

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas