Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pi̇̀ldinti
Reikšmė:
leisti, lieti, pilti, pripildyti
Straipsnelis:
R. trm. v. засполаживать pasakoma apie nedidelių lietaus debesų pasirodymą. Jei šis r. žodis nėra pamatuotas r. ложúть 'dėti', tai r. засполаживать galima sieti su r. trm. споло́диться 'raibti, mirguliuoti akyse'. Remiantis r. сполодиться galima rekonstruoti prasl. *polditi (sę) 'lieti(s)', kuris yra giminiškas lie. pìldinti, pìldyti, pildinė́ti, la. peldêties 'maudytis', peldinât 't. p.': pildinât (< *pl̥d-), gr. πλαδος 'drėgmė, puvėsiai', πλαδαρóς 'drėgnas', πλαδάω, -ᾶν 'būti šlapiam' < ide. *pel- 'lieti, pripildyti' (Pokorny 800–801; Fraenkel 592).
Šaltinis:
Горячева 1977 (1979), 107

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas