Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
piršỹs
Straipsnelis:
s. i. pr̥ṣṭi- ‘šonkaulis’ ir afg. puṣ̌tai ‘t.p.’ sietini su s. i. paršu- ir av. parəsu- ‘šonkaulis’; o gr. πραπίς, lie. piršys pl. ‘anterior pars pectoris equini’, s. sl. рrъsi ‘krūtinė’ rodo, kad pamatinės formos buvo *perk̑u- *pr̥k̑-ti- [Mayrhofer neapsisprendęs, žr. II 229, 337]. S. i. *pr̥šti- ‘šonkaulis’ ir *pr̥št(h)i- ‘nugara’ yra skirtingų šaknų refleksai: atitinkamai iš ide. *pr̥k̑-ti- ir *pr̥s-t(h)i-. Nė viena iš šių lyčių neturi nieko bendra su *per- ‘namas’. [Kitaip – Pokorny 1959:813].
Šaltinis:
Szemerényi 1977, 123
Antraštė:
pi̇̀ršys
Straipsnelis:
[Rec.: Eckert R., Die Nominalstämme auf -i im Baltischen... 1983] Eckertas [...] gana atsargiai suponuoja skolinių statusą 5 žodžiams: [...] [74] lie. nýtys, pi̇̀ršys ir la. gursts esą gauti iš slavų kalbų.
Šaltinis:
Stundžia, Venckutė 1986, 74–75
Antraštė:
pi̇̀ršys
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti trijų baltų kalbų (lie., la. ir pr.) vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, paveldėtą ide. komponentą ir, antra, naujus (bendrabaltiškus bei atskiros kalbos) elementus, atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje.] Lie. pir̃štas, la. pìr(k)sts, pr. pīrsten n. (nage-pirstis ‘kojos pirštas’) greta sl. *pьrstъ: s. sl. prьstъ, č. prst, le. parst (pierścień). Šis žodis iš pradžių [222] reiškė ‘stovintis, atsikišęs’, plg. s. i. pr̥ṣṭi- ‘šonkaulis’, gr. παστάς ‘prieangis’ (iš *pr̥- ‘prieš’ + *stā- ‘stovi’). Čia taip pat lie. pi̇̀ršys pl. ‘(arklio) krūtinė’ = s. sl. prъsi, le. piersi.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 222–223
Antraštė:
pìršys
Straipsnelis:
Jotvingių pikra ‘krūtinė’ yra neaiškios kilmės. Gal pikr iš *pirk- ir sietina su lie. pìršys ‘arklio krūtinė’, r. перси ‘krūtinė’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 78
Antraštė:
pìršys
Straipsnelis:
[Aptariami sanskrito u kamieno baritonai.] Spėjamas baritonas s. i. párśu-. Ide. etimologija neaiški. Ryšys su s. sl. prьsi neįtikimas dėl baltų-slavų akūto baltų ir slavų kalbose (sl. *pь̋rsь, lie. pìršys).
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas