Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pliūšìs
Reikšmė:
„nendrės, meldai“
Straipsnelis:
bleusky E. 286 „nendrės, meldai“ (arundo ar scirpus?). Trautmanas Apr. Spr. 312 pr. žodį gretina su le. bluszcz ir slov. bljúšč „gebenė, [? – A. G.] (la. ēfejs)“; vienok kur yra tertium comparationis tarp „nendrės“ ir „gebenė“?. Kad užrašymas bleusky (su b-) teisingas, tada šis žodis (taip mano Walde Vrgl. Wrtb. II 213) gali būti giminiškas su gr. φλέως „nendrės, meldai“. Vienok, rodos, kad bleusky taisytinas į *pleusky ir sietinas su lie. pluškis (Leskien Nom. 506) „Schilfgras“ : pl(i)ūšìs „Schilf“.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas