Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plùkas
Straipsnelis:
R. trm. leksema помсáть ‘siūbuoti(s), svyrinėti, zuiti, šlaistytis be darbo’ [33] aiškios artimiausios apsupties neturi. Galimybė r. помсáть etimologizuoti atsiranda jei pastarąjį gretinsime su slovk. trm. opálat᾽i ‘svyrinėti einant’ (slovk. leksema įeina į sl. lizdą *pel- ‘siūbuoti, mojuoti, supti’). R. полкáть remiasi šaknies *pel- redukcijos laipsniu + išplėstukas k (< *pъlkati). Č. trm. leksema plkati ‘plepėti, niekus taukšti’, kurią Machekas (Machek² 461) gretina su lie. plùkas ‘plepys, išlaidūnas’, la. plukstēt ‘plepėti’ taip pat remiasi prosl. *pъlkati (Macheko nuomone < *plъkati) [34] (dėl r. ir č. žodžių semantikos žr. tekste). Savo ruožtu lie. plùkas, la. plukstēt įtraukiami į lie. plùkti ‘tinti, išpampti’, plū́kauti, plū̃koti, plaũkti lizdą ir toliau visi siejami su ide. *pleu- ‘srūti, plaukti’ (ar su išplėsta ide. *pel(ǝ)- ‘lieti, pripildyti, srūti, plaukti’ -Pokorny I 837; Fraenkel 631). Sl. *pel- ‘mojuoti, siūbuoti’ lizdas retsykiais taip pat kildinamas iš ide. *pel(ǝ)- ‘lieti’ (Pokorny I 798), tačiau šis sl. lizdas gretinimas ir su lo. pellō ‘stumti, išjudinti’, [35], gr. πάλλω ‘mataruoti, purtyti, siūbuoti’ < ide. *pel(ǝ)- ‘stumti, judinti’. Mums rodos, kad ir sl., ir semantiškai artimas bl. leksemas įtikinamiau sieti su ide. *pel(ǝ)- ‘stumti’ (lie. plùkas ‘išlaidūnas’ atskiriamas nuo lie. plùkti, plaũkti lizdo). Taigi bl. leksema, prasl. *pъlkati), priklauso vienam lizdui su lo. pellō, gr. πάλλω. Prabl. šaknis *pluk- (plg. sl. *pъlk-) išplėsta u, t.y. išplėstukas k prijungtas prie kamieno *pelu-.
Šaltinis:
Варбот 1983 (1985), 33–36

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas