Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prakurė́jas
Straipsnelis:
Analizuojamas prasl. kurъva ir pragerm. hōriōn formos, turinčios bendrą reikšmę - ‘meretrix’. Jų genetinis tapatumas yra neigiamas [207]. Tačiau prasl. kury vidinė forma (s. sl. коуръва, le. kurwa ir kt.) genetiškai siejasi su gr. κύριος ‘ponas, šeimininkas’, prasl. praščurъ (< *praskjurъ) ‘protėvis’, pradininkas’ ir lie. prakurė́jas ‘protėvis’. Tai pagrindžia ir tokios formos kaip lie. užkurys, la. uzkuris ‘atėjęs į našlės namus antras vyras’ (E. Fraenkel, FDČ, p. 113). Čia priklauso ir slavų terminai, reiškiantys ‘membrum virile’ ir ‘vulva’ (plg. s.-kr. kу̏paц, slov. kurec, kurica, le. kurek ir kt.). Tuo remiantis atstatoma prasl. kury pirminė reikšmė - ‘priklausanti giminei, bendruomenei moteris’, o suirus pirmykštei bendruomeninei santvarkai ir sutvirtėjus šeimos teisėms, - ‘moteris, dalyvaujanti poliandrijoje’. Tuo tarpu pragerm. hōriōn tokio semantinio aiškinimo negalima pateikti ir jis pripažįstamas izoliuotu. Prasl. kury kilęs iš ide. *kou-/*ku-r [209]. Taigi šių slavų ir germanų formų genetinis tapatumas yra atmetamas. Grįžtama prie prielaidos, kad germaniškoji forma atsirado iš praslavų [210].
Šaltinis:
Мартынов 1963, 207–210

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas