Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
príekalas
Straipsnelis:
žr. prikalti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 290
Antraštė:
pri̇́ekalas
Straipsnelis:
F. Miklošičius ir Fr. Bezlajus (Miklosich 153; Bezlaj Fr Slov. rodna imena II 1961 48) slov. naklo ‘priekalas’ kildina < nakovalo – kas rodos nėra patikima. Lie. kálti, la. kal̃t reiškia ir ‘kalti, dirbti su kūju’ ir šiuo veiksmažodžiu remiasi lie. pri̇́ekalas. Viena iš sl. *kolti ‘durti, kirsti, besti aštriu daiktu’, kuris yra giminiškas lie. kálti, reikšmių, matyt, irgi buvusi ‘dirbti, kalti su kūju’. Taigi, slov. naklo ‘priekalas’ remiasi senąja, neišlikusia sl. veiksmažodžio *kolti reikšme. Kitose sl. kalbose šis terminas išvestas remiantis veiksmažodžiu *kovati [52]. Slov. naklo < *na-kъlo savo struktūra atitinka prasl. *na-kovъ, na-kova ‘priekalas’ (plg. č. trm. nákova, slov. nákowa, a. luž. nakow).
Šaltinis:
Варбот 1972 (1974), 52–53
Antraštė:
priekalas
Straipsnelis:
Didžiausia dalis žodžių, reiškiančių ‘priekalas’ yra tos pačios šaknies kaip ir veiksmažodis, reiškiantis ‘mušti’, ‘suduoti’, ‘trenkti’ taip pat ir ‘kalti’. Kitą mažesnę dalį sudaro žodžiai, kurie siejami su sąvoka ‘tvirtai pritvirtinta’ ar ‘pakelta vieta’. Lie. priekalas : kalti. Semant. plg. s. sl. nakovalo, nakovalĭno, r. nakoval'nja ir t. t.: s. sl. kovati ‘kalti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 608

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas