Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pri-si-muolė́ti
Straipsnelis:
Gr. μόλις adv. ‘liūdnai, kartais, vos’ [...]. Etimologija nežinoma. Gretinimai su μέλλω (‘svyruodamas’?), μάλα (‘pasikliaudamas savo jėga’) yra neįtikinantys. Taip pat buvo galvojama apie μώλος ‘pastanga, kova’, o išskyrus gr., lo. mōlēs, lie pri-si-muolėti ‘stengtis, malonėti’ ir t. t. Trumpą balsį galima paaiškinti balsių kaita, plg. lo. mŏlestus arba μόγος analogija. Daryba šis įeina į tą pačią seriją kaip ir μόγις, plg. μόγος.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 709
Antraštė:
prisi-muolėti
Straipsnelis:
Gr. μώλος m. ‘mūšis, kautynės’ [...]. Jei pripažįstame, kad ši karinė reikšmė kilusi iš reikšmės ‘vergas, pastanga’ (plg. μώλος ῎Αρηος) ir jei gretiname su πόνος vartojimu mūšio ‘vargui’ Homero poemose nusakyti (plg. Trümpy, Fachausdrücke 160 ir toliau), tai pasirodys priimtinas gretinimas su lo. mōlēs (su posakiais mōles pugnae, mōlēs Martis), mōlior ir molestus ir, antra vertus, su gr. μόλις. Be to, lie. prisimuolėti ‘pavargti’. Jei čia formose su l įžiūrėsime priesagą, tai galima priminti germanų ir slavų žodžius: sva. muoan ‘varginti’ su mudi = müde, r. máju, -atĭ ‘pavargti’. Plg. Pokorny 746.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 729
Antraštė:
prisimuolėti
Reikšmė:
‘prisivarginti’
Straipsnelis:
Lie. prisimuolėti – Kupiškyje – (Viltis, J. 1908, Nr. 104): gr. μῶλος ‘pastanga, stengimasis, triūsas’ ir kt. La. maļities (neteisingai rašoma ir malîties), kuris lygia greta čia priskiriamas, yra paprasčiausias skolinys iš r. молиться.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 400
Antraštė:
prisimuolėti
Straipsnelis:
Gr. μόλις ‘vos’ buvo siejamas su (kaip ‘su pastangomis, vargiai’) su μῶλος ‘kova’ (giminiškas su lie. prisimuolėti, r. máju, s. v. a. muoan ‘mühen’ (‘stengtis, vargti’?)
Šaltinis:
Beekes 1988, 93, 31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas