Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
prõ
Straipsnelis:
Ide. *pr̥h₂- u̯o- ‘ankstyvasis, pirmasis’ išvestas iš defektyvaus *práh₂-/*pr̥h₂-. Panašūs vediniai gali būti kilę iš *prṓ-u̯o- (plg. lo. prō, gr. πρωΐ, πρῷ ‘anksti’) arba iš vėlesnio *prṓ-u̯a- su baltų ir slavų laikais dėl analoginio abliauto įvestu balsiu (lie. prõ, pro-, sl. pra- < *prā naujinys, atsiradęs greta *pra < *pro, matomo lie. pra-, sl. pro, pro-.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 91
Antraštė:
prõ
Straipsnelis:
Pradėta, kaip buvo būdinga Mažajai Lietuvai, prõ vartoti reikšme ‘pro ką nors kiaurai’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1994, 147

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas