Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
putra
Reikšmė:
košė
Straipsnelis:
Briuknerio (Brückner A. Litu-slavische Studien, I) nuomone la. putra (comm.) ‘košė’, lie. putra ‘t. p.’ yra skoliniai iš r. путра, ukr. путря. Mikola (BB XXI 121) gana įtikinamai parodo, jog skolinimosi kryptis buvusi priešinga.
Šaltinis:
Endzelīns DI I, 109
Antraštė:
putrà
Straipsnelis:
žr. krėslas
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966d, 111
Antraštė:
putrà
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. пу́тpa ‘putra, srėbalas’ Stankevičius К V 178, ‘rauginta tyrė’ Karskis Б 131, ‘avižinė tyrė su pienu’ Preobraženskis ЭСРЯ II 155; r. trm. пýтpa ‘daržovių, kruopų pieniška sriuba, putra’, пýтря ‘sorų košė’, пympо́ ‘miltų gėralas galvijams, putra’ Dalis ТС III 543; ukr. trm. пýтря ‘miežinių kruopų košė (su saldėsiais)’; le. trm. putra ‘ruginė putra, miežinių miltų tyrė’ SJP V 446 < lie. putrà (la. putra); iš baltų žodis paskolintas ir Pabaltijo suomių, Žr. Būga RR I 314 t., Fasmeris REW II 469, Trubačiovas Slavia XXIX 26.
Šaltinis:
Urbutis 1969b, 149
Antraštė:
putrà
Reikšmė:
жидкая каша; похлебка; пойло ir kt.
Straipsnelis:
[Aptariami baltiški elementai Okos hidronimuose.] Lie. putrà ʻжидкая каша; похлебка; пойло ir kt.ʼ, gretintinas su la. putra ʻt. p.ʼ, pateko į gretimas slavų kalbas, plg. le. putra, bulg. пу́тра, пу́тро, rus. пу́тра, пу́тря ir kt., ukr. пу́тря ir t. t., išlikęs Okos hidronimuose su Put-r-, kurių semantinė motyvacija yra ʻмесиво, хлябь, зыбь, трясина ir kt.ʼ, dar plg. lie. pùtarnoti ʻболтатьʼ, pùtarnyti (: pùtarna ʻболтунʼ) ir kt.; pùtrioti ʻчавкатьʼ, pùtrinti ʻчавкатьʼ ir kt., la. putrât, putruôt ir kt. Su elementu -r- yra lie. pùtelis (bet ir pùtera), la. pũtelis. Formos, kilusios iš ide. *peu- : *pou- : *pū̆-, turi reikšmes ʻвспухать, раздаваться; гнить ir kt.ʼ.
Šaltinis:
Топоров 1988-1996 (1997), 277

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas