Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
putýtis
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:]. (Lie. putýtis = s. sl. пътишть).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 340
Antraštė:
putýtis
Straipsnelis:
Iš ide. šaknies *pu-/*pu-t- ‘mažas, maža būtybė’, kurią turi lo. puer ‘vaikas’, pullus ‘žvėries jauniklis; viščiukas, paukščiukas’, gr. πῶλος ‘kumeliukas’, go. fula, s. i. putráḥ = oskų puklo- ‘vaikas’, baltų ir slavų kalbose pasidaryta specifinis žodis ‘paukštis’. La. putns (*put-n-) kartu su r. (bažn.) ръta (*putā), r. pti-ca atitinka lie. put-ýtis ‘viščiukas’ (demin.), tačiau lie. paũ(k)štis turi kitą vokalizmą.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 221
Antraštė:
putýtis
Straipsnelis:
Sudėtingą tarpusavio santykį įvairių kamienų iš tos pačios šaknies galima parodyti ide. kilmės daugelio praslaviškų šaknų pavyzdžiais. Dažnai viena ide. šaknis prasl. kalboje turėjo įvairių kamieną sudarančių elementų. Kaip pavyzdį galima nurodyti šaknį ръt-, siekiančią iki slaviškąjį periodą, plg.: s. i. putrás ‘vaikas’, lo. pŭtus pūsus ‘mažas berniukas’, lie. putýtis ‘paukštelis’, la. putns ‘paukštis’. Prasl. kalboje buvo žinomi iš šios ide. šaknies kamienai su [141] įvairiais kamieną sudarančiais elementais. Labiausiai paplitęs darinys buvo kamienas su -a (pъtica), galbūt kilęs iš -i kamieno pъti-ka. Buvo žinomi ir kiti dariniai: pъtъka, pъtaxa, pъtašъka, pъtuxa. Lygiagrečiai su -ā kamieniais praslavų kalboje buvo žinomi iš šaknies pъt- -ŏ kamienai: pъtaxъ, pъtъkъ (šis pavyzdys atsispindi vakarų slavų kalbose), pъtašьkъ, jo kamieniai: s. sl. ПЪТИЩЬ, s.-kr. mȕћ, slovk. ptìč, kamieniai: pъty, sg. gen. pъtъve (č. koroptevkuropъty, -n kamieniai (r. птенец < pъtenьcь, č. ptenec, pol. patenac, -nt kamieniai (ukr. nomя < pъtę ir pan.).
Šaltinis:
Бернштейн 1974, 141–142
Antraštė:
putýtis
Reikšmė:
Küken
Straipsnelis:
žr. paukštis
Šaltinis:
Casaretto 2004, 399
Antraštė:
putýtis
Reikšmė:
young bird, animal
Straipsnelis:
[Aptariami sanskrito ra kamieno oksitonai.] S. i. putrá- < *put-lo-. Šį žodį galima analizuoti ir kaip *pu-tlo-, tačiau nedviprasmiški atitikmenys (lo. putus, oskų puklun, lie. putýtis ‘young bird, animal’, s. sl. pъtica) liudija šaknį *put-.
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas