Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
raktas
Straipsnelis:
Lie. raktas, lie. rakti ‘rakinėti; dig, pick’. Semant. plg., ang. pick a lock ‘rakinėti spyną’. Kitose k. sąv. ‘raktas’ žymin. žodžiai paprastai etimol. kilę iš ž., reiškiančių ‘kablys’, ‘kaištis’ ar v. ‘uždaryti’ ir t. t. Didžiausią šios reikšmės žodžių grupę sudaro giminiški žodžiai, kurie < ide. *klāu-, klāwi-, kas reiškia medinį kaištį, kuris buvęs primityviausias raktas.
Šaltinis:
Buck 1949, 468
Antraštė:
rãktas
Straipsnelis:
[Retsykiais oset. k-je aptinkame leksikos izoglosų ne su kitomis i.-ir., o su š. ir vak. ide. k-omis:] Su oset. trm. oerxu ‘tvirtai, patikimai, sandariai uždarytas, užspęstas, užrakintas’ palyginkite lo. arceo ‘užrakinti, uždaryti’, arx ‘tvirtovė’, arca ‘skrynia’ bei ‘karstas’ ir ‘kalėjimo kamera’. Dar plg. lie. raki̇̀nti ‘pasukti raktą spynoje’, rãktas ‘Schlüssel’. Prie šitų leksemų dar priskiriame ir oset. oex-koenyn (< *oerx-koenyn) ‘užvokinti, uždaryti, užšauti’, oerxoeg ‘sąnarys’ bei kai kuriuos kitus žodžius (Абаев В. И., Истор. этимолог. слов. осетинского яз. I 185, 218)
Šaltinis:
Абаев 1965, 28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas