Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ratadáila
Straipsnelis:
žr. dailė
Šaltinis:
Belardi 1958, 209
Antraštė:
ratadáila
Reikšmė:
kołodziej
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariamos bendrų baltų ir slavų kalbų žodžių etimologijos.] […] 2. Lie. ratadáila ir s. sl. drěvodělja. Yra naujų lietuvių kalbos faktų, leidžiančių morfologinę dūrinių dėmenų lie. ˚daila (ratadáila ‘kołodziej’) ir sl. ˚dělja (s. sl. drěvodělja ‘cieśla’) identifikaciją. Plg. ESJS s. v. dělo. Dėmuo lie. ˚daila stovi vienoje eilėje su tokiais vardažodžiais kaip 1. dailùs ‘wyrównany (pozbawiony chropowatośći), gładki’, perkeltine reikšme ‘ładny, piękny, przystojny’ (la. dàiļš ‘delikatny, subtelny, miły, ładny’, 2. dailė̃ ‘rzemiosło, zwł. ciesielskie’ ar 3. dailìdė ‘cieśla, stolarz’. Tai vis nomina postverbaliadáilinti ‘gładzić, heblować, wyrównywać’. Alomorfas dáil- yra o balsių kaitos laipsnio vedinys iš dìl-C (*delh₁), plg. dìlinti ‘śćierać, gładzić pilnikiem’ greta intr. dìlti ‘wycierać się, zmniejszać się itd.’ Paralelė su o balsių kaitos laipsniu ai prieš rezonantą: gaimìnti ‘wytarzać’ ← gim̃ti, smailùs ‘wścibiski, łakomy’ ← smilùs ‘łasy, łakomy’ (smìlti ‘mieć na co chęć’). – S. sl. drěvodělja yra nomen agentis su -ja iš dūrinio *drěvodělo ‘obrabianie drzewa, ociosywanie’, kilusio iš pasakymo *drěvo dělati ‘obrabiać drzewo’ (plg. s. s.-kr. drvo deljat, luž. a. dźěłać drjewo, č. dial. dělat dříví) Patsai dělati, -ajǫ s. sl. ‘czynić, robić, pracować’ yra, kaip žinoma, verbum denominativum iš *dělo ‘kładzenie, stawanie, czyn’ < bl.-sl. *dě-la- < ide. *dʰeh₁-lo- (lie. dė́ti, la. dẽt, dêt, s. sl. děti ‘kłaść’), o ě yra ne diftonginės, o monoftonginės kilmės. Plg. dar s. sl. nedělja ‘ἄπρακτος ἡμερα, dzień bezczynny’ (r. nedélja, le. niedziela, etimologinė reikšmė ‘nedziałanie, bezczynność’ → ‘dzień bezczynnośći’ (plg. lie. nedárbas ‘bezrobocie’ :: dárbas ‘praca’). […]
Šaltinis:
Smoczyński 2006, 345–346

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas