Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ratavežỹs
Straipsnelis:
Lie. ratavežỹs artimas pr. kelle-wesze ‘Wagen-treiber’, kur pr. i̯o-kamienis -vezĭs < *vezīs, turintis atitikmenų pr. wessis (EV 308) ‘Reitschlitten, Einspänner…’, plg. lie. vãžis, važỹs, la. važus, važas. Visais atvejais tai vedinys iš lie. vèžti, turintis darinių vėžà, -õs, vežėčiai, vežė́čios, -ių̃, vežìmas, vežmà, kur priklauso lie. vežióti, la. vȩzums, vȩzumnieks, sietini su ide. *u̯eg̑h-. Šis *u̯eg̑h- kitose ide. kalbose yra susijęs: 1. su veiksmažodžiu, kuris turi reikšmę ‘važiuoti vežimu’, plg. s. i. váhati, av. vazaiti, lo. uehō, s. v. a. wegan, s. sl. *vezǫ, vezti; 2. su ide. dialektiškai paplitusiu žodžiu vežimui *u̯eg̑hetlo (s.i. vahitram, lo. vehiculum); *u̯eg̑hno (air. fén, kimrų gwain, galų co-vinnus); *u̯og̑hno (s. v. a. wagan = vok. Wagen); *u̯eg̑hos- (neutralus s-kamienas) (gr. ἔχεσφιν). Čia priklauso dar s. i. vahanam ‘Fahrzeug; Fahren; Schiff’ ir s. sl. *vozъ. Teigtina, kad periferiniai baltai ir slavai turi ratui ir vežimui vedinius iš ide. *ku̯el/*ku̯ol-, o vežimui, vežimo kroviniui, vežikui – derivatus iš *u̯eg̑h, o centriniai baltai – ratams ir vežimui vedinius iš *rot, kaip ir derivatus iš *u̯eg̑h-, o ne iš *ku̯e/ol-.
Šaltinis:
Eckert 1995, 51–53

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas