Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ráugas
Straipsnelis:
raugus E. 691 ‘Lab; anat. (atrajotojų) šliužas, tikrasis skrandis’ (‘iš veršio tikrojo skrandžio [šliužo] gaminama priemonė pienui atskirti [separuoti] aus Kälbermagen hergesteiltes Mittel zum Scheiden der Milch’): ructandadan, lie. ráugas, rū́gti ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb II 357.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 294
Antraštė:
ráugas
Reikšmė:
закваска
Straipsnelis:
žr. raugienė
Šaltinis:
Лаучюте 1972, 91
Antraštė:
ráugas
Reikšmė:
sourdough
Straipsnelis:
Knygoje aptariami pragermanų n kamieno daiktavardžiai, iš kitų kamienų daiktavardžių išsiskiriantys vokaline ir konsonantine šaknies variantų įvairove. Viena iš n kamieno daiktavardžiams būdingų šaknies balsių alternacijų yra *e : *u kaita, ji būdinga ir ‘skin, cream’ reikšmės leksemoms. Rekonstruojami trys pragerm. *reumō, ?*rūmᵐaz ‘skin, cream’ kamieno variantai: 1. *reuman-: isl. rjómi m. ‘cream’, farerų rómi m. ‘t. p.’, nynorsk rjome m. ‘t. p.’, norv., da. ro̸mme ‘t. p.’, šv. römme ‘t. p.’, s. ang. rēama, rēoma m. ‘membrane, meninx’; 2. *rauma(n)-: s. ang. rēam m. ‘cream’, ang. pasen. ream ‘t. p.’, vakarų fryzų rjemme ‘t. p.’, vid. vok. a. roum m. ‘t. p.’, vok. Rahm ‘t. p.’, rheintalų šveicarų trm. roomm ‘t. p.’, vid. vok. ž. rōm(e) ‘t. p.’, vid. olandų room, rome ‘t. p.’, olandų room ‘t. p.’, limburgų room ‘skin’; 3. ?*rūm(m)ōn-: Šveicarijos vok. ruum(m)e f. ‘skin (on milk or butter), crusty skin’. Germanų kalbų žodis, reiškiantis ‘cream’ arba ‘skin (on milk)’ yra bent dviejų skirtingų šaknies vokalizmų. Moderniosios šiaurės germanų kalbos, pvz. isl. rjómi, farerų rómi, norv., da. ro̸mme, šv. römme, s. ang. rēoma, rēama tęsia pragerm. *reuman- su e laipsniu. Kiti vakarų germanų dialektai rodo o laipsnio lytis: s. ang. rēam, vid. vok. a. roum ‘cream’ < *rauma- ir vakarų fryzų rjemme, vid. vok. ž., vid. olandų rome < *rauman-. Etimologiškai, sąsaja su Av. raoγ̣na- n. ‘butter’ leidžia manyti žodį esant ide. kilmės. Rekonstruojama *Hreugʰ-men- arba – jei lie. ráugas m. ‘sourdough’ yra giminiškas – *HreuHgʰ-men-. Avestos žodis galėtų tęsti formą *Hreu(H)gʰ-mno- su disimiliuotu m.
Šaltinis:
Kroonen 2011, 186–187

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas