Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rìstas
Straipsnelis:
Remiantis r. коры́сть ‘noras praturtėti, nauda, grobis’, bulg. ко́рист, s.-kr. kо̏rist, č. kořist, le. korzyść ‘nauda, grobis’ rekonstruojama prasl. *koristь ‘karo grobis (pirminė reikšmė)’ [65]. Šis sl. žodis etimologizuotas ne kartą (Machek2 279; Stawski II 514–515 ir kt.)… [66]. Spėjama, kad sl. *koristь susideda iš priešdėlio ko- ir s., pamatuoto sl. v. *ristati/*riskati/ *ryskati (r. ристать ‘greitai bėgti, joti’, ры́скать ‘puldinėti šen bei ten’, s. sl. PИСTATИ ‘curere’, serb. baž. sl. ristati ‘bėgti, šoliuoti’, slovk. ryzat ‘bėgti’, le. ryśčią ‘ristele’). Vksm. *ristati/*riskati/ *ryskati pirminė reikšmė yra ‘greitai bėgti, eiti, joti’, plg. giminiškus lie. rìstas ‘greitas’, go. urreisan ‘pakilti’, v. v. ž. risch ‘greitas’ (Vasmer II 524) ir gal vok. reiten (Machek1 431).
Šaltinis:
Варбот 1970 (1972)a, 65–67
Antraštė:
rìstas
Straipsnelis:
žr. risčia
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 122

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas