Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rìstis
Straipsnelis:
Ankstesnės etimologijos (P. Skok. Leksikologijske studije - ‘Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti’ 272. Zagreb, 1948, 21–25) s.-kr. пopéкло, пoдpијèтло, пoдpиjèкло, podrékla, podriklo ‘kilmė (nūdienė reikšmė)’ laiko semantinė inovacija (senoji reikšmė ‘pravardė’), kuri atsirado nutrūkus ryšiui su v. порети ‘pavadinti’. Minėtas aiškinimas netinka s.-kr. formoms podrilo, podrijet, podrìtolica, nes jos teturi reikšmę ‘kilmė, giminė’, o reikšme ‘pravardė’ nei viena nebevartojama [10]. Man rodos, bendrai, derėtų laikyti galimu, kad visi čia priklausantys žodžiai, daugiau ar mažiau, pakartotinai suartėjo su пopéкло. Savitas s.-kr. formas etimologizuoju atskirai: podrilo ‘kilmė, giminė’ < prasl. *podrědlo/*porědlo (pod - inovacija vietoj po-) ≤*po-roi̯-tlo ir podrijet < * po-roi̯-to-. Išvardyti žodžiai giminiški lie. rìstis ‘išsikalti iš kiaušinio, ridentis’, išsi-rìsti, raidà ‘vystymasis’, riedė́ti, pa-riedė́ti, paristi. Ide. kamienas *roi̯-/*rei̯-/*rī- bl. Ir sl. kalbose reprezentuojamas su išplėstukais -t-/-d- ir be jų.
Šaltinis:
Трубачев 1964 (1965) a, 10–11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas