Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rumbas
Reikšmė:
randas, kraštas
Straipsnelis:
žr. jūrės
Šaltinis:
Szemerényi 1967, 279–280
Antraštė:
rum̃bas
Straipsnelis:
[Pateikiu *du-n-brā (: dùbti, dum̃ba) tipo vedinius. Pastarieji su intarpais, nes remiasi v., kurių praes. šaknys beturinčios infiksus:] Lie. rum̃bas ‘randas’ turbūt yra toks pats žodis kaip ir sl. *rąbъ toliau r. рубец ‘t. p.’ bei ‘siūlė, sujungianti du medžiagos gabalus’, baž.-sl. rąbъ ‘ῤάκος, Stück, Tuch’, s. le. plur. rębý m. ‘Saum, Besäumung’; die linke Seite des Tuches. Čia remiamasi ide. v., kurio praes. turi infiksą n-, taigi *reub(h)- šalia *reup-, lo. rumpō, -ere : rūpī, ruptus ‘laužyti, plėšyti, sprogdinti’.
Šaltinis:
Otrębski 1967c, 320
Antraštė:
rum̃bas
Straipsnelis:
žr. rimbas
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 51
Antraštė:
rum̃bas
Straipsnelis:
… V. N. Toporovas pasiūlė originalią ž. рыба20 etimologiją [20 В. Н. Топоров, Из праславянской этимологии, – этимологические исследования по русскому языку, вып. I, изд. МГУ, 1960, 5–11. Ср. также: В. Н. Топоров, К этимологии слав. myslь, – Этимология, Москва, 1963, 5–13]. Šį žodį jis kildina iš šaknies *rem-bh-/*rom-bh-/*rm̥-bh-, kuri slypinti ir žodžiuose lie. rum̃bas ‘рубец, шрам’, r. рубить, рябой ir kt. Kt. sakant, žodis *rum-b(h)ā etimologiškai reiškia ‘рябая, пестрая’ (pažodžiui: ‘выщербленная’). Rekonstruodamas *rum-b-ā > рыба, Toporovas neatsako į klaus., ar čia buvo fonetinis kitimas *um > *ū > ы (‘заменительное удлинение’), ar *um > *ūm > *ū > ы (‘позиционное удлинение’).
Šaltinis:
Palionis 1979, 162
Antraštė:
rùmbas, rum̃bas
Straipsnelis:
La. rum̃ba ‘kiekviena pakiluma plokštumoje’, lie. rum̃bas, rùmbas, rumbà, su kitu balsių kaitos laipsniu sl. *rǫbь, r. rub ‘riba, kraštas, briauna’, le. rąb ‘briauna, kraštas; siūlė’. Bl.-trak. rumb- kilęs iš ide. *rm̥b(h)- [Būga, RR, III 539; Gerullis Apr ON 146; Trautmann, BSW 236; Fraenkel, LEW 696].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 60
Antraštė:
rum̃bas
Reikšmė:
Narbe
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste.] Teorija, pagal kurią baltų-slavų kalbose * buvo atsakinga už raidą * > *ur, yra problemiška, plg. lie. rum̃bas ‘Narbe’ šalia lie. rémbėti ‘vernarben’, la. rùobs ‘Kerbe’, kilę iš šaknies *remb- / *rm̥b- ‘hacken, kerben’ (plg. vok. Rumpf).
Šaltinis:
Lipp 2009a, 25
Antraštė:
rumbas
Straipsnelis:
Toporovas (1960: 9–11) sieja slavų *ryba su lie. rumbas, la. robs ‘notch’.
Šaltinis:
Orr 2000b, 28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas