Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sūdrùs, sū́drus
Straipsnelis:
Daugelyje kalbų yra tik pavieniai dariniai [Bildungen] su prefiksu ide. *h₁su-, tad jis nebėra produktyvus […]. Iš baltų toks yra lie. adj. sūdrùs (trm. ir sū́drus)⁶ [⁶ dėl ū ilgumo plg. Fraenkel, Zur bl. Wortforschung und Syntax. 1.: Spuren von idg. *su- im Sl. und Bl., Mélanges linguistiques Pedersen, 1937, 447. Čia (448 t.) lie. sveĩkas, la. svèiks jis taip pat aiškina kaip *su-ei-kas ‘stiprus, kräftig einhergehend’] ‘vešlus, tarpus, putlus’ = s. i. su-drú- ‘esantis iš gero medžio’, iš slavų – s. sl. sъъ, kuris (iš dalies vediniuose) vis dar gyvuoja.
Šaltinis:
Zimmer 1994 (1995), 158
Antraštė:
sūdrùs
Reikšmė:
vešlus, tarpiai augąs
Straipsnelis:
[Šaknys, kurių s-mobile stovi prieš priebalsį, tėra vien struktūriniai šaknų variantai, turėjusių komponentą s po priebalsio (minėtas prieb. gali būti išplėstas):] 7. Šaknis *u̯s- I ‘geras, skanus, šviežias, linksmas, stiprus, visas, sveikas’: variantas *su- (su̯-): s.i. svādúḥ ‘skanus, saldus, malonus’, su- ‘gerai’, av. , gr. ύ-, s.air. su-, so- ‘gerai’, lo. suavis ‘saldus’, s. v. a. suozi ‘saldus’, lie. sūdrùs ‘vešlus, tarpiai augąs’, sveĩkas, prasl. *sъdorvъ ‘sveikas’, svěžь ‘šviežias’.
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 143
Antraštė:
sū́drus
Reikšmė:
sultingas, skanus
Straipsnelis:
Nurodytas p. 217 lie. žodis su-drus ‘üppig, fett (bes. vom Wuchs der Pflanzen)’ turi būti pataisytas į sū́drus, -i (sūdrùs, -i, Šlapelis). Be kitų reikšmių, jis turi reikšmę ‘sultingas, skanus’, kuri, be abejo, yra pirminė. Vadinasi, tarp šio lie. žodžio ir s. i. su-dru-ḥ ‘gutes Holz’ nėra nieko bendro. Lie. sū́drus, mano manymu, susijęs su veiksmažodžiu sū́dyti
Šaltinis:
Otrębski 1950b, 261
Antraštė:
sūdrùs
Reikšmė:
luxuriant
Straipsnelis:
[Aptariama Winterio dėsnio svarba baltų ir slavų etimologijos studijoms]. Lie. sūdrùs/sū́drus ‘luxuriant [dense, compact, thick]’ veikiausiai kilo iš *su-dru- ‘geras’ + ‘ąžuolas, medis’, plg. s. sl. sъdravъ, s. r. sъdorovъ, s. i. sudrú- ‘starkes Holz, tüchtiger Balken’ (žr. Fraenkel LEW 937; Petit, BSL 99, 2004, 259–279). Jei taip yra, tai būtų ganėtinai unikalus Winterio dėsnio atvejis prieš šaknies pradinį priebalsį.
Šaltinis:
Young 2008a, 213–214

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas