Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sãgas
Straipsnelis:
S.-kr. trm. осуга 'juosta, apvadas, raištelis' neetimologizuotas [42]. Remiantis semantiniu modeliu 'juosta' < 'saitas, suveržimas' < 'surišti, suveržti' (plg. slov. vezalka 'raištelis': *v ,elka 'raištelis': rsęzati), galime spėti, kad. s.-kr. осуга (rekonstruota forma siūloma laikyti *o-sǫga yra pamatuota *o-sęgti (*o-sęgati, *o-sę eota *o-s gnǫti) ir pirminė reikšmė buvusi 'tai, kas suveržia, apjuosia'. Tokį sugretinimą paremia s.-kr. formai semantiškai artima r. ся́га 'веревка, на которой стягивается с поперечной стороны поезд (плавная сеть)', kuri, be abejonės, kilusi iš *sęgti. Būdinga ir tai, kad kitų ide. kalbų žodžiai, kurie kaip ir sl. *sęg- (*sǫg-) remiasi ide. lizdu *seg- (*seng-) 'pritvirtinti, liesti', turi panašias reikšmes su s.-kr. ir r. formomos: vok. Senkel 'batų raištelis', lie. sãgas 'kilpa', sagà 'sagtis', air. suanem (*sogn-) 'stora virvė' (Фасмер III 825; Pokorny I 887–888).
Šaltinis:
Петлева 1976 (1978), 42 - 43
Antraštė:
sãgas
Reikšmė:
kilpa balinamai drobei pakabinti
Straipsnelis:
Žr. sègti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 297

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas