Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sedulà
Straipsnelis:
E. Frenkelio žodyno lie. sedulà „Hartriegel (krūmas Cornus sanguinea)“ [neteisingai „Spindelbaum (Enonymus)“] galbūt giminiškas su sl. *svidva „Hartriegel“, (le. świdwa, ukr. svydyna, a. sorb., ž. sorb. svid, č. svida; besiskiriantys s.-kr. sviba, slovk. svib) abu < *sveid-uva? Pamatiniu žodžiu (Ausgangwort) galėtume laikyti (jis taip pat darybiškai neaiškus) adj. *sveid-os (galbūt veikiau *svei-d-u-s?), kuris slypi č. trm. svidyj „zähe“, le. trm. świdny, ukr. svydnyj, svydovyj (-ov- < *eu-os, u-kam. pėdsakai?) „unreif, noch nicht gereift“ (=hart, wenn vom Obst.?). Abi Cornus rūšys pasižymi tvirta mediena ir gerai žinomos. Jeigu pirminė forma buvusi *sveid-uva, tada lie. žodis patyrė v-v > v-l disimiliaciją bei neteko pirmųjų v ir i. Šiaip ar taip manome, kad šios mūsų spėlionės labiau priimtinos, negu Būgos hipotezė (sedula esą = sl. sedъlo „Sattel“ !).
Šaltinis:
Machek 1966, 172
Antraštė:
sedulà
Reikšmė:
cornus sanguinea
Straipsnelis:
Lie. sedulà ‘cornus sanguinea’, taip pat kaip ir lie. Sed-à (oikonimas iš hidronimo) – yra seni dariniai – suponuoja lytį verb. (praes.!) bl.-sl. *sed- ‘sė́di’ su trumpuoju šaknies vokalizmu (daugiau Mažiulis, Žemaičių praeitis, t. IV, 1996).
Šaltinis:
Mažiulis 1995b, 107–108
Antraštė:
sedulà
Reikšmė:
Hornstrauch, Hartriegel/ Cornus sanguina
Straipsnelis:
Mažiulis (4, 104–105) pr. sidis ‘hartrogelî’/‘hartrogelîn’ siūlo aiškinti kaip *sîdis < *sindas ir pirmine šaknimi laiko *sed- ‘to sit’ su nazaliniu intarpu. Panašios semantinės raidos yra lie. sedulà ‘Hornstrauch, Hartriegel/Cornus sanguina’, sedulė̃ ‘t. p.; Spindelbaum/Evonymus europaeus’ ir la. sȩduols & sȩduole ‘Spindelbaum/Evonymus europaeus’, formaliai atitinkantys sl. *sedъlo ‘saddle’ (Fraenkel 1962–65, 770).
Šaltinis:
Blažek 2001b 45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas