Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sẽkmas
Reikšmė:
„septintas“
Straipsnelis:
Pr. septmas 11, ₁₄ „septintas“ [ir kt.]: lie. sẽkmas, lo. septimus, s. i. saptama-ḥ „t. p.“ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 487.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 308
Antraštė:
sẽkmas
Straipsnelis:
[Priebalsių grupių supaprastinamo baltų kalbose pavyzdžiai:] lie. sẽkmas ‘siebenter’ < *sepmas < *septmas (plg. pr. septmas, sepmas).
Šaltinis:
Klingenschmitt 2008, 425
Antraštė:
sẽkmas
Reikšmė:
septintas
Straipsnelis:
Baltų kalbose būta kelintinių skaitvardžių su priesaga *-mo-, pvz., *septmo- ‘septintas’ (: ide. *septm̥ ‘septyni’). Iš jo ir s. lie. sẽkmas bei atitikmenys pr. sepmas I 5₁₈, septmas II 5₁₈; III 33₄ ir s. sl. sedmъ, s. i. saptamá-, gr. ἕβδομος, s. air. sechtmad, lo. septimus ‘septintas’ (Szemerényi 1969, 110t.; Stang 1966, 283t.; PJ A-D 129tt.; PKEŽ I 103; III 102; Blažek 1999, 246tt., 263tt. ir lit.).
Šaltinis:
Ambrazas 2007, 15–16
Antraštė:
septintas
Straipsnelis:
Ide. *septm-os > pr. septmas, s. lie. sekmas (išlaikęs [+grv], bet su nulinio laipsnio e CVC struktūros skiemenyje) savo struktūra atitinka lot. sessus, coctus.
Šaltinis:
Hamp 2007, 47
Antraštė:
sekmas
Reikšmė:
septintas
Straipsnelis:
[Aptariama asimiliacija *-ptm- > *-bdm-:] jau ide. laikų yra skaitvardis ‘septintas’, plg. s. sl. sedmъ < *sebdmó- (dar plg. s. lie. sekmas), gr. ἕβδομος < *sebdm̥ó- < *sebdmó-, su *-- iš kelintinio skaitvardžio.
Šaltinis:
Rau 2009, 20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas