Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
siaũpti
Straipsnelis:
Pirmykštė praide. šaknis *sŭ-, išplėsta elementu *-p-, rodo kelis šaknies balsio laipsnius: 1) trumpą, tarsi redukuotą *sŭp- (plg. s. sl. sъp-ъ, *sъp-ti, le. o-sp-a, trm. na-sp-a ‘sniego pusnis’ arba ‘kopos’ ir pan.); 2) pailgintas laipsnis *sūp- (s. sl. syp-ati, le. syp-ać, na-syp, ir t.t.); 3) laipsnis, atitinkantis prasl. *ou̯, vadinasi, *soup-¹ [Taip pat galėjo būti variantas su *eu (*seu-p-)], pvz., s. sl. su-ti, su-ty ir t.t. Toks šaknies paraleliškumas taip pat yra ir lie. kalboje. Iš šaknies *sŭp- turime supù, supaũ, sùpti. Pailgintą laipsnį rodo daiktavardiniai vediniai supỹnė, sūpỹklė, sūpõnė. Seną dvibalsį rodo veiksmažodis suopúoti, kurio uo kilęs iš praide. *ōu (plg. taip pat súopis, súopio ir iš paralelinio (i)au ≤ *eu⁶ [Plg. Leskien A., Lit. Lesebuch, 1919, 132] ap-siaupiù, ap-siaupiaũ, ap-siaũpti ‘apdengti’. Iš medžiagos kiekio išeina, kad lie. k. nerodo tokio gajumo, kaip slavų kalbose. Tolimesnis lie. ir sl. formų skirtumas yra semantikoje, nes, atrodo, kad lie. šaknies *sou̯ǁ*seu̯- reikšmė yra labai artima pirminei reikšmei.
Šaltinis:
Bąk 1966, 25–26

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas