Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skepetà
Reikšmė:
‘skuduras, skarmalas’
Straipsnelis:
Oset. sk’awyn : sk’awd/(æ)skawun : (æ)sk’awd ‘pešioti, gnaibyti, skabyti; šukuoti (pvz., linus)’. Atrodytų natūralu sk’awyn sieti su sk’o ‘plyšti, trūkti’, sk’o ‘plešti’ (ide. bazė *skeu-: Pokorny 354). Tačiau tam prieštarauja praet. kamienas sk’awd; pagal įprastą abliautą lauktume *sk’o/ sk’ud, plg. qawyn : qo, tawyn : tyd, arǧawyn : arǧo ir pan. Todėl sk’awyn reikia kildinti ne iš *sk̑āu-, o iš *(s)kāp-, t. y. šį žodį priskirti tiems negausiems, tačiau visiškai patikimiems atvejams, kur oset. w kilęs iš p […]. Šiuo atveju, plg. persų kāftan : kaw ‘skilinėti, skaidytis, skilti’, šikāftan ‘skilti, skilinėti’, r. щепать ‘skilti’ (*skep-); čia taip (iš *skeip-, *skip-), r. щипать. Čia taip pat oset. sk’aw (*skāpa-) ‘skarmalai, skudurai’ = r. щепа, le. szczapa ‘skiedra, skiedros’, plg. taip pat lie. skabýti, skõbti, skõpti, skepetà ‘skarmalas, skuduras’ ir toliau oset. fæsk’aw (*pa-skāpa-) ‘pakulos, nuobrukos’.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ III, 120

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas