Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sker̃bti
Straipsnelis:
Ide. kamienas *sk(e)r- remiasi ide. šaknimi *ks- (ks > (sk metatezė), plg. r. cкерсти, cкребу, щербить ( < *skьrb-), le. skrobać ‘grandyti, kasyti’, lie. sker̃bti ‘giliai įpjauti’, skìrti, la. skart ‘(pa)liesti’, skrabt ‘(iš)grandyti’, skrabinât ‘grandyti, graužti’, skarba ‘nuopjova’, skarbs ‘rūstus, staigus’, šk̨irba ‘plyšys’, skrāpēt ‘driksti’, skrāpis ‘grandyklė’, skripât ‘išrėžti, užrašyti’, skrīpts ‘kreivas peilis’, s. isl. skrapa ‘drėksti, grandyti’, v. v. a. schrapfe ‘grandyklė’, s. v. a. sceran ‘kirpti’, scarp, scarpf ‘aštrus’, s. ang. scearp, s. isl. skarpr ‘aštrus’, s. v. a. scarbon ‘pjaustyti į dalis’, scirbi ‘nuolauža’, lo. scrobis ‘duobė’, scrībo ‘brėžiu, išsipjaunu maistą’, osk. scriftas ‘rašmenys’, umbr. screhto ‘raštas’, gr. σκαριφάομαι ‘įdrėskiu, užbrėžiu’, σκάριφoς ‘grifelis’, v. air. scrīpaim, n. air. scrīobaim ‘dreskiu’).
Šaltinis:
Мельничук 1966 (1968), 220
Antraštė:
sker̃bti
Straipsnelis:
[Atrodo, kad žodžio pradžios ks- pokyčiai ide. k-se (tam tikromis sąlygomis) neapsiriboja vien metateze. Pavieniai faktai byloja, kad ks- (: kes-) paprastėja ir virsta k- (galbūt, jau po to, kai ks- pakito į sk- ar šio proceso metu):]. Lie. sker̃bti ‘giliai įpjauti’, skerpiuvė ‘kirvis’, skirti - kir̃pti, kir̃vis, kirsti, kertu.
Šaltinis:
Мельничук 1966 (1968), 223
Antraštė:
sker̃bti
Reikšmė:
giliai įžymėti, įrėžti
Straipsnelis:
La. skar̂bs ‘scharf, streng…’ : šk̡er̂bs ‘herbe, bitter – sauer’. Pirmą variantą pamatuoja la. skarbît ‘splittern…’, plg. ir skar̂ba ‘Splitter’; antrą – lie. sker̃bia (sker̃bė, sker̃bti) ‘giliai įžymėti, įrėžti’, plg. ir la. šk̡er̃ba ‘rakštis’. Šiuo atveju trūksta kokių tvirtesnių įrodymų apie būdvardžių santykių senumą.
Šaltinis:
Vanags 1994, 40
Antraštė:
skerbti
Reikšmė:
tief einschneiden, einzeichnen
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Teikiamas pavyzdys, kur prasl. ch- (< *) : (s)k, plg. prasl. *chorbr-: le. chrobry ‘tapfer’, luž. aukšt. chrobły, č. chrabrý, s.-kr. hrábar, r. chorobryj ‘t. p.’ šalia lie. skerbti ‘tief einschneiden, einzeichnen’, išvestas lie. skarbs ‘schroff, rauh, streng’, la. skarbs ‘scharf, streng’, s. v. a. scarb ‘scharf’.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas