Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skìnti
Straipsnelis:
Kadangi žodžio pradžios ks- virsta sk- (metatezė), tai ir lie. skìnti ‘nuplėšti, iškirsti, (iš)rauti’ gali sietis su ide. šaknimi ks- (: kes-).
Šaltinis:
Мельничук 1966 (1968), 220
Antraštė:
skìnti
Straipsnelis:
S. sl. СКѪ-ДЪ ‘skurdus, nepakankamas’, r. trm. cку-да́ ‘neturtas’, r. па-cку-да su šaknies balsių kaita šalia щадить. Ide. šaknis *sken-/*skon- ‘pjauti’, ‘kirsti’; plg. lie. skìnti. Semantinis ryšys su šaknimi analogiškas santykiui tarp gr. φείδομαι ‘gailiuosi, tausoju’ ir s. i. bhinátti ‘kerta, skiria’.
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 136
Antraštė:
skìnti
Straipsnelis:
[Aptariamos baltų-slavų izoleksos iš žemdirbystės sferos.] Siejant su lie. skìnti, skynìmas ‘корчевание, вырубка’, nuo-skena, núo-skyna [originale: nuó-skyna] ‘вырубка в лесу, просека’, la. šķīt, šķinums išryškėja vakarinėje pietų slavų arealo dalyje paliudytos leksemos *ščędina, *ščędьnъ (plg. slov. šédem, ‘лес’, ‘лес, предназначенный для рубки’) pirminė semantika (Fraenkel 800; Skok III: 413).
Šaltinis:
Куркина 2006, 160–161

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas