Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skleisti
Straipsnelis:
Analizuoti r. trm. склидка ‘šukė, skeveldra, nuolauža’ keblu, nes tai sl. k-se izoliuota leksema. Galime daryti prielaidą, kad sl. k-se gal egzistavęs vksm. **(s)klidě(i)ti ‘pjauti, plėšyti, skaldyti’ (galbūt, juo ir remiasi r. склидка < *sklidъka), kuris giminiškas lie. skleidžiù, skleisti, la. skliest ‘platinti, varyti’, lie. sklaidaũ, -ỹti [106], sklaidùs ‘išmėtytas’, la. sklaidus ‘valkata’; be s žodžio pradžioje la. klaîdît ‘svyrinėti, šlaistytis’; klîstu, klîst ‘klajoti’, lie. klýsti, klýdau, pr. sclait, schlāit ‘ypatingai, be’. Pokorno (Pokorny 926–927) nuomone, šie bl. žodžiai < ide. *(s)klei-d < ide. *(s)kel- ‘pjauti’.
Šaltinis:
Горячева 1980 (1982), 106–107
Antraštė:
skleĩsti
Straipsnelis:
Pr. isklaitints ‘išskirtas’, ‘pašalintas’ (nom. sg. masc. part. praet. pass.) siejama ištisai su lie. iš-skleĩsti, iš-sklìsti, iš-sklaidýti, iš-sklidùs, la. iz-skliẽst, iz-kliẽst ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ III, 76
Antraštė:
skleĩsti
Straipsnelis:
Pr. schklāits, 1) adv. 55,30 sonderlich (=ypač); 2) 71,7 sonst; 3) adj. 39,31 schlecht (=schlicht, paprastas): skleĩsti (es. l. skleidžiù ‘(Zusammengefaltetes) ausbreiten’, sklaidýtis ‘sich zerstreuen’ (taip Bernekeris Pr. Spr. 105 bei Trautmanas Apr. Spr. 430 su liter. ) ir kt. Žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 596.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 301
Antraštė:
skleĩsti
Straipsnelis:
Pragerm. SLEIT-A- (← sqleid-?), germ. sleit-a- ‘perplėšti, suplėšyti, zerreiβen’ (s. isl. slíta ‘plėšyti, laužyti, naikinti’, s. ang. slītan ‘zerreiβen, kankinti, kamuoti’, s. fryz. slīta ‘nuardyti, nugriauti, paskelbti negaliojančiu, įplėšti, išplėšti’, s. saks. slītan ‘pešti (plunksnas), skaldyti’, s. v. a. slīzan ‘zerreiβen’) [430] neturi patikimos etimologijos. Savo reikšme šiek tiek nutolęs yra lie. skleidžiù, skleĩsti ‘tiesti, kloti; skėsti, plėsti, ausbreiten, platzen, zerflieβen’. Jeigu bl. lytis čia priklauso, tuomet jos žodžio pradžia postuluotina sql-. Ta pačia šaknimi galbūt remiasi ir sleib-a-. Žodžio pradžią buvus sql- paliudija šaknis sqel- ‘skaldyti, spalten’, plg. v. air. scoiltid ‘skaldo, atskiria’ (*sqol-t-), lie. skélti ‘spalten’, het. iškallai- ‘zerreiβen’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 430–431
Antraštė:
skleĩsti
Straipsnelis:
žr. sklisti
Šaltinis:
Young 2008a, 209

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas