Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skrandùs
Straipsnelis:
R. trm. расхри́станный ‘atsisegiojęs, atsilapojęs’ [193] gali remtis neišlikusiu v. *расхристать ‘suplėšyti drabužį (ant krūtinės), христать ‘plėšyti’ (plg. br. христа ‘kas visad atsisegiojęs’, r. trm. хри́да ‘purvinas, sušlapęs žmogus’. V. хрыстать ‘skusti, grandyti’ užfiksuotas r. k-os tarmėse. Šaknis *xryd- / *xrud- gausiai fiksuojama ir piet. sl. k-se: s.-kr. hrîd ‘uola, skardis’, bulg. pид, serb. hridь ‘uola’ [194]. J. Šiucas (žr. toliau) serb. *xrydь, *xrydъ sieja su serb. xpougь ‘išlenktas, crispus’. Minėtus sl. žodžius Machekas (Machek V. Рец. на кн.: J. Schütz. Die geographische Terminologie des Serbokroatischen. - LP 7 1958 305) gretina su lie. skraudùs ‘šiurkštus, grublėtas’. Lie. žodžio reikšmė artimiausia r. sl. vediniams, plg. r. хруна ‘šašai’, ukr. ринявый ‘šašuotas’. Turime u-kamieną, *skre-u-d, kuris remiasi šaknimi *(s)ker-, *(s)kerɘ-, *(s)krē- ‘pjauti’ (Pokorny 938).
Šaltinis:
Меркулова 1970 (1972), 193–195

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas