Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skritulỹs
Reikšmė:
Kreis
Straipsnelis:
žr.: skrýtis ‘Radfelge’
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 308
Antraštė:
skritulỹs
Straipsnelis:
Toch. A akritär ‘apvalus, pilnas’ su nom. pl. masc. akritre. Šis būdvardis skaidosi į intensyvinį priešdėlį a- ir į *kritär < ide. *(s)qrit-ro-, kurio *(s)qrit- randame lie. k. žodyje ãpskritas, la. [! J. K.] skritulỹs (Van Windekens, KZ 70 [1951] 112 ir Orbis 17 [1968] 412). Dėl priesagos *-ro- taip pat plg. toch. A käṣtär ‘gausus, skaitlingas’, kur *-ro- taip pat buvo pridėta prie *-t(o)- kamieno.
Šaltinis:
Windekens 1976, 142

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas