Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skrõblas
Straipsnelis:
Lie. skrõblas, la. skãbardis, pr. scoberwis. Dėl neaiškios fonetikos jie gretinami: 1) su sl. grabъ/grabrъ ‘skroblas’ (kaip ir pr. wosi-grabis ‘ožekšnis’, la. Gruõbiņa vietos pavadinimas (plg. umbrų Grabovius ‘ąžuolų dievas’, maked. γρᾱ́βιον ‘ąžuolas’); 2) su lie. guobà bei la. guôba.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 219
Antraštė:
skrõblas
Straipsnelis:
[Analizuojami bl.-sl.-alb. etimol. sutapimai.] Lie. skrõblas (skrúoblas) ‘bukas’, tarm. skroblùs ‘skroblas’, pr. scoberwis - ir alb. shkozë.
Šaltinis:
Широков 1984, 17
Antraštė:
skrõblas, skróblas
Reikšmė:
Weiss-, Hage-, Hainbuche / Carpinus betulus; Weissbuche / Acer album
Straipsnelis:
Pr. storberwis, *scoberwis (plg. NL Scobors; NV Scober) ‘haynbuche/Hainbuche’ < nom. sg. m. *skrābar- (Trautmann 1910, 439) arba < *skābervīs (Mažiulis 4, 158). Lie. skrõblas ‘Weiss-, Hage-, Hainbuche/Carpinus betulus; Weissbuche/Acer album’, skróblas & skroblà ‘t. p.; Rüster, Ulme’, skrobl(i)ùs & skrúoblas ‘Hainbuche’, la. skābardis & skâbarde ‘Rot-, Weissbuche’, skabarda ‘Ulme, Rüster’ (Fraenkel 1962–65, 818). Mažiulis juos visus kildina iš lie. veiksmažodžio skõbti, skãbia ‘schaben’ (Mažiulis 4, 518). Jokl (1929, 71) bl. formas gretina su alb. shkózë f. ‘Hainbuche, Weissbuche/Carpinus betulus’, shkozét m. ‘Buchenwald’, tačiau geriau alb. žodžius sieti su shkórre, shkorré, shkúrre f. ‘Busch-, Strauchgewächs, Unterholz’ ir kt. shqerr formas, aor. shqórra ‘zerreisen’ (Demiraj 1997, 362).
Šaltinis:
Blažek 2001b 47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas