Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skubrùs
Reikšmė:
‘vikrus, greitas’
Straipsnelis:
Galima manyti, kad … skubrùs [(šalia skabrùs ‘t. p.’)] turi u iš *o: Plg. J. Kazlausko (ВЯ IV 24), V. Mažiulio (BJS 1970 16–18) teiginius apie * egzistavimą… Prie…balsių a ir u kaitos yra prisidėję ir seni skoliniai, kur u: a iš slavų *: sabata // sùbatà, kraváuninikas // kruváuninkas
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 206
Antraštė:
skubrùs
Straipsnelis:
žr. dryžti
Šaltinis:
Karaliūnas 1970d, 207

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas