Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skursti
Reikšmė:
verkümmern
Straipsnelis:
[aptariama praslavų *ch genezė.] Teikiamas pavyzdys, kur prasl. ch- (< *) : (s)k : g/g̑), plg. prasl. *ch(v)or- / *chur- / *chъr-: aukšt. ir luž. žem. chory, s. luž. žem. chyrny, le. chyrek ‘kränklicher Mensch’, cherlać ‘kränkeln, siechen’, č. chorý, s. č. chvorý, r. chvoryj ‘kränklich’ šalia lie. skursti ‘verkümmern’, la. gurt ‘matt, schwach werden, abnehmen’.
Šaltinis:
Schuster-Šewc 2000, 27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas