Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skystas
Straipsnelis:
žr. čystas
Šaltinis:
Buck 1949, 1081
Antraštė:
skýstas
Straipsnelis:
Lie. skýstas : skýsti Fraenkel LEW 808 (: skáistas < ide. *skoid-to-, la. šķîsts ‘retas, skystas, tuščias’, pr. acc. skīstan ‘švarus’ - tikslūs baltų atliepiniai šalia sl. čȉstъ ‘nepakeistas, teisingas, tikras, gražus, švarus, tyras, skaistus, lygus, grynas’: s. sl. čistъ ‘nesuteptas, grynas, švarus’, slov. čìst, le. czysty, s. r. чистыи, r. чи́стый - tęsia bl.-sl. *(s)kīd-to-. Prie ide. *(s)kē̆id ‘kirsti, pjauti, lupti’. žr. čystas
Šaltinis:
SłPr II, 213–215
Antraštė:
skýstas
Straipsnelis:
Pr. skÿstan (acc.) 77135 ‘skystas’ [ir kt.]: lie. skýstas, skáistas ‘hell’, skaidrùs, skíesti ‘skaȋdȋt’ ME III 864’, s. sl. ЧИСТЪ ‘švarus’ ir kt. Žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 573 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 306
Antraštė:
skystas
Straipsnelis:
Ide. k., išskyrus germ. k. grupę, žodžiai, reišk. ‘retas, skystas’, siejami su sąv. ‘šviesus’, ‘laisvas’, ‘atskirti’ ir t. t. Kartais vart. tas pats žodis kaip ir sąv. ‘retas, rare’ žymėti. Lie. skystas, la. šk̕idrs, šalia lie. skiesti, la. skaidīt ‘miešti’, galbūt (kaip ‘daryti skaidrų’) gimin. lie. skaidrus, la. skaidrs, s. sl. čistŭ ‘grynas’ ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 890–891
Antraštė:
(s)kýstas
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. k-se, pastarieji rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. (s)kýstas = serb. čȉst).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 343

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas