Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sliẽnas
Reikšmė:
„seilės“
Straipsnelis:
[Šaknys, kurių s-mobile stovi prieš priebalsį, tėra vien struktūriniai šaknų variantai, turėjusių komponentą s po priebalsio (minėtas prieb. gali būti išplėstas):] 10. Šaknis *ls- II „lipnus, slysti, glitėsiai“. Variantas *sl-: s. air. sligim „terlioju“, s. isl. slim „glitėsiai“, slikr „lygus“ [144], sleikja „laižyti“, v. sliofan „slysti“, slito „rogės“, slio „lynas (virvė, žuvis)“, s. ang. slidań „slysti“, v. v. a. slam „dumblas“, isl. slefja „seilės“, norv. slabbe „teplioti“, lie. sliẽnas „seilės“, slidùs, slýsti, prasl. slizъ „glitėsiai“, slimakъ „sraigė“, slina „seilės“, slьza „ašara“.
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 144–145

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas