Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smarsas
Straipsnelis:
Nepaisant to, kad leksemos – lie. smarsas „riebalai“ ir bulg. о̀марса „riebalai“ – skiriasi šaknies vokalizmu, galime jas laikyti atitikmenimis (Стойчев Т. – БД 193; Fraenkel 841).
Šaltinis:
Куркина 1979 (1981), 18
Antraštė:
smarsas
Straipsnelis:
Prasl. *smьrkъ/*smьrčь/*smerkъ: s. r. смьрчь „kedras“, r. bažn. sl. смрьчь, цмрѣчь „kedras“, bulg. смьрч, s.-kr. смр̑ч „ėglis“, ukr. trm. смере́к „kėnis“, s.-kr. смре̏ка „ėglis“, slov. smréka „kėnis“, č. smrk, slov. smrek, a. luž. šmrěk, ž. luž. šmŕok „eglė“ – visi jie neaiškios kilmės. Paskelbti gretinimai su arm. mair „kedras“ ar lie. smarsas „riebalai“, s. isl. smjǫr „sviestas, riebalai“ (Младенов 595; Vasmer II 672) yra nepatenkinami. Man rodos, kad sl. žodžiai stebėtinai artimi su iranėnų *sr̥va-, *sr̥ma- (ar vėlesnėmis - *sarva-, *sarma-), plg. vid., nauj. pers. sarv „kiparisas“, sarv i siyāh „juniperus, ėglis“.
Šaltinis:
Трубачев 1965 (1967), 32
Antraštė:
smarsas
Straipsnelis:
Išskirtinai piet. sl. leksikai priklauso kamienas *mъrsiti „nesilaikyti pasninko, valgyti gavėnioj riebų maistą“ (s.-kr. mŕsiti, mr̂sîm „valgyti mėsą“, slov. mŕsiti „suvalgius mėsos pažeisti pasninką“, bulg. мôрсêм са „valgyti nepasninkišką maistą“; tas pats kamienas reiškia ir „purvinas, nešvarus, tepliotis“: bažn. sl. мръситисѧ „feodari“, bulg. мръсен „purvinas“. Analizuojant sl. *mъrsiti, šį kamieną bandyta sieti netgi su lie. smarsas „riebalai“ (~ smirdė́ti), mùrkšlinti „teplioti“ (~ smъrkati), apmulst „perturbare“, (~ pasi-mùldyti „klysti“). Giminišku laikytas ir ide. *smeru- „riebalai“. Mums rodos, atsargiai galima spėti, kad piet. sl. *mъrsiti etimol. atitinka sl. smьrd- (r. смердеть [17], lo. merda „mėšlas“, gr. μορύσσω „juodinti“ (Фасмер III 685, 691).
Šaltinis:
Куркина 1979 (1981), 17–18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas