Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smegenys
Straipsnelis:
žr. makaulė
Šaltinis:
Grinaveckienė 1971, 32–34
Antraštė:
smegenys
Straipsnelis:
Daugelyje ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvoką smegenys, kilo iš to paties šaltinio kaip ir žodžiai, žymintys sąvokas galva, ragai – *k̑(ə)s-. Kitose kalbose žodžiai, žymintys smegenis, etimol. siejami su sąvokomis „galva“, „kaulų smegenys“. Lie. smegenys (pl.), la. smadzenes (pl. -is), s. sl. mozgŭ ir visi kt. sl. žodžiai giminiški s. i. majjan- „kaulų smegenys“; s. ang. mærg „t. p.“; s. isl. merg „t. p.“; šakniniai ryšiai (root conection) neaiškūs.
Šaltinis:
Buck 1949, 215
Antraštė:
smẽgenys
Straipsnelis:
Lie. smẽgenys, la. smadzenes, pr. musgeno „smegenys (kaulų), šerdis“, s. r. mazgъ, r. мозг, s. i. majjā́, av. mazga-, s. v. a. marag-, toch. A mäśśunt. S. nuomone, lietuvių ir la. smegenų pavadinimai būtų tos pačios kilmės kaip kitų kalbų minėti pavyzdžiai tik tuo atveju, jei lie. smẽgen- būtų kilę iš formos *mazgen.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1966a, 10
Antraštė:
smegenỹs
Straipsnelis:
[Aptariama paveldėtoji iš ide slavų anatomijos leksika.] Prasl. *mozgъ skiriamos dvi reikšmės ‘skupienie tkanki nerwowej; cerebrum’ ir ‘szpik kostny, medulla’, iš kurių rytų slavuose pasitaiko viena reikšmė ‘cerebrum’. Atitikmenų yra ir kitose ide. kalbose, plg. av. mazga- ‘medulla’, s. i. majjā́ ‘t. p.’, s. vok. marag, marg, vok. Mark ‘t. p.’, kuriems artimos yra baltų formos pr. muzgeno, lie. smegenỹs, la. smadzenes.
Šaltinis:
Herej-Szymańska 2000, 179–180

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas