Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
snaudulỹs
Straipsnelis:
Atikiečių νόσος, Hom. νοῦσος ‘liga’, atikiečių ir jonėnų νοσέω ‘sirgti’ dar nebuvo paaiškintas, plg. Boisacq, Dict. 672 (‘Nuomonė nepriimta’, ‘spėjamas’, ‘neįtikima’). Chantraine, Formation 433 (‘žodis be etimologijos’); Schwyzer Gram. I 308 ir 516 bei toliau (‘unklar’); Hofmann, Wb. 219 (‘unkl.’) ir t. t. Neseniai pasiūlytą Grošelj, Slov. Akad. Razprave II 38 hipotezę taip pat reikia atmesti. Iš tiesų negalima priimti, kad νόσος reikėtų susieti šiaip ar taip su ide. *anedh- ‘hervorstechen, sprieszen, blühen’. Dėl νόσος Schwyzer, Gram. I 516 ir toliau, atsižvelgia į negraikišką kilmę: aš manau, kad jis teisus. Mano nuomone, νόσος buvo pasiskolintas iš pelasgų: reikia kildinti iš ide. *(s)nud- iš *(s)neud- ‘užsnūsti, miegoti’, kurį tęsia lie. snáudžiu, snáusti, snaudulỹs, la. snaûžu, snaûst ‘schlummern, schlafen’, gr. νυστάζω ‘užsnūsti, užmigti’, νυσταλέος ‘mieguistas’. Pelasgų νόσ(ος) reprezentuoja ide. *nud-i̯-, kuris iš tikrųjų normaliai turėjo duoti pelasgų kalboje *not-i̯-, t. y. su *u > o pirmajame žodžio skiemenyje (Le pélasgique 4 ir toliau) ir *d > t (priebalsių mutacija: ibid. 16). Graikų kalboje šio žodžio vėlesnės raidos rezultatas buvo: *νοσσ(ος) > νόσ(ος). Variantą νοῦσος aiškino Schwyzer, Gram. I, 308, kuris kildino iš senojo *νοσσος kaip ‘falsche Umschreibung von NOΣΟΣ’. Tačiau aš keliu klausimą, ar nereikia [94] paisyti senojo apofoninio varianto *nōud-i-, kurio ilgasis diftongas *ōu pelasgų kalboje turėjo būti išsaugotas, iš čia atitinkamai trumpas diftongas graikų kalboje. Apie ilgųjų ir trumpųjų diftongų raidą pelasgų kalboje, plg. Le pélasgique 6 ir toliau, bei Contributions 61. Vadinasi, pirminė νόσος reikšmė buvo ‘snaudulys, mieguistumas’. Pabrėžtinas faktas, kad νόσος etimologinius ekvivalentus turi tik baltų ir graikų kalbose. Pelasgų forma rodo, kad rekonstruoti reikia ide. *(s)neud- su „judriuoju“ s ir -d-, o ne *sneud(h)- kaip siūlo Pokorny, Wb. 978.
Šaltinis:
Windekens 1960b, 94–95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas