Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sniẽgas
Straipsnelis:
Fryg. *niba ‘sniegą’ (acc.) atitinka lo. žodį niv-em, gr. νίφα ‘sniegą’ (acc.) ir kildintinas iš *nighʷ- (plg. lo. nom. nix < *nighʷ-s ir ninguit < *-nghʷ- be to, go. snaiws, lie. sniẽgas ir t. t.
Šaltinis:
Haas 1966, 157
Antraštė:
sniẽgas
Straipsnelis:
Lie. sniẽgas, la. sni̇̀egs, pr. snaygis (greta veiksmažodžių: lie. sni̇̀gti, sniñga, la. sni̇̀eg ‘sninga’) tęsia senąjį *snoigʷhos (s. sl. sněgъ). Plg. apofoniškai pakitusį *snigʷhos: gr. νίφα acc. sg., lo. nix, niv-is.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 214
Antraštė:
sniẽgas
Straipsnelis:
snaygis E. 55 arba sneko Gr. 64 ‘sniegas’: lie. sniẽgas, s. sl. снѣгъ, go. snaiws, lo. nix ‘t. p.’, gr. νείφει, av. snaēžaiti ‘sninga’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 695.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 311
Antraštė:
sniegas
Straipsnelis:
Lie. sniegas, la. sniegs, gr. νίφα acc. sg. (poet.), lo. nix, nivis, s. air. snechte, go. snaiws, s. ang. snāw, s. sl. sněgŭ, av. snaēg- tik v., ir t. t. Visi jie kilę iš ide. snigʷh-, *snoigʷho- ‘sniegas’, *sneigʷh- ‘snigti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 69
Antraštė:
sniẽgas
Straipsnelis:
S. air. veiksmažodinis kamienas snig- ‘tekėti, kristi, snigti, lyti’, praes. 3 sg. snigid gaim ‘žiemą sninga’ LU 852 (= RC XX 258 § 63) , rel. sniges ‘(lietus), kuris lyja’, praet. (redupl.) 3 sg. senaig ‘krito ant …’ Vediniai: snechtae ‘sniegas’ io kamienas su dantiniu priesagos garsu. Valų kalboje jį atliepia nyf ‘sniegas’ (retas ir poetinis žodis), oernyf ‘šaltas sniegas’ Ma 289 a 13, kartais vartojamas kaip moters vardas (I. Williams, IGE¹ 352). Šie žodžiai siejami su šaknimi *sneigʷ- ‘snigti’, paplitusia beveik visoje ide. srityje: av. snaēžaiti ‘sninga’, gr. νίφα . ‘sniegas’, νείφει ‘sninga’, νιφάς ‘sniego tumulas’ νιφετός ‘sniego audra’, lo. nix, niuis ‘sniegas’, niuit ‘sninga’, s. v. a. snîwan ‘snigti’, s. isl. snýr ‘sninga’, go. snaiws ‘sniegas’, s. ang. snáw, s. v. a. snéo, gen. snewes ‘id.’, lie. sniẽgas, sniñga, n. v. sni̇̀gti. Apie valų nyf, žr. Loth, Mél. Havet 237 ir toliau: valų -f (/v/) reprezentuoja ide. -gʷ-. WP II 695, Pok. 974.
Šaltinis:
Vendryes LEJA, 153
Antraštė:
sniẽgas
Straipsnelis:
Lie. sniẽgas, la. sniegs veikiausiai jau prieš XV–XVI a. yra turėjęs šakninį dvibalsį ie, vis dėlto jis nėra iš senovės paveldėtas: pagal sniẽga, sniẽgti jis gali būti perdirbtas iš senesnio *snaigas (= pr. snaygis, sl. sněgъ, go. snaiws < ide. *snoigʷʰos) (Skardžius 1935, 62–63).
Šaltinis:
Rosinas 1998, 277
Antraštė:
sniẽgas
Straipsnelis:
Lie. sniẽgas, la. snìegs (plg. pr. snaygis, sl. sněgъ, go. snaiws) ei (ie) gali turėti dėl veiks. sniẽgti vokalizmo įtakos, plg. dengà (užuot dangà dėl deñgti) ir kt.
Šaltinis:
Kazlauskas 1968b, 127

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas