Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spūdė́ti
Straipsnelis:
Pelasgų σποδός„pelenai, dulkės“. Iš tiesų σποδ(ός) gerai paaiškinamas kaip ide. *spud- nulinio *speud- „spausti“ laipsnio ekvivalentas, kurį tęsia lie. spáudžiu, spáusti, spaudà, gr. σπούδαξ·ἀλετρίβανος(„grūstuvas“: Hes.) ir t. t. Gr. žodžiai σπεύδωbei σπουδήjau turi pasikeitusią reikšmę „spausti, skubinti“. Be to, taip pat pasikeitusi reikšmė yra ir lie. spūdinti „skubėti, bėgti“ [42], spūdė́ti „pavargti“ („skubumo bei uolios pastangos idėja esanti artima įtempto spaudimo sąvokai“, Boisacq, Dict. 859). Dėl kitų giminiškų žodžių aš nurodau Pokorny Wb. 998 ir toliau, kuriame rekonstruojama ide. *(s)p(h)eu-d-. Aišku, kad σποδ(ός) < ide. *spud- pagal priebalsių mutaciją nerodo pelasgams būdingo ide. *d > t perėjimo (Le pélasgique 16), - žodis kilo iš pelasgų dialekto, kuris nerodo šios svarbios fonetinės modifikacijos. Užtat žodyje σποδ(ός) < ide. *spud- pirmajame skiemenyje turėjo ide. u pereiti į o: čia yra graikų fonetikos ypatybė (kur *u yra nepakitęs). Galima kelti klausimą, ar σποδόςneišsaugojo nulinio laipsnio *spud- genezės pėdsako, plg. taip pat lie. spūdinti ir t. t.). Iš tiesų σποδόςturi kirtį tame skiemenyje, kuris yra paveldėtas. Gr. turėjo išlaikyti šiame pasiskolintame žodyje kirčio vietą.
Šaltinis:
Windekens 1963, 42–43
Antraštė:
spūdė́ti
Reikšmė:
„būti suspaustam; kankintis“
Straipsnelis:
žr. spūda
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1037

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas