Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spūdà
Straipsnelis:
Gr. σπεύδω, aor. ἔσπευσα, fut. σπεύσομαι„skubėti, stengtis, dėti pastangas“ […]. Gr. σπεύδωšaknies senumas yra patvirtintas balsių kaita, kurią rodo daiktavardis σπουδή(balsis o graikų diftonguose su u išsaugojamas retai). Tematinis šakninis praes. σπεύδωnerodo jokio balsių kaitos pėdsako. Reikšme ir forma patenkinamas atitikmuo yra lie. spáusti (iš *spaudti) su išvestiniu praes. spáudžiu, kuris gali remtis ide. *spoude-yō-. Atitinkamas veiksmo pavadinimas spaudà f. atliepia σπουδή„skubumas, pastanga, uolumas“. Antra vertus, su balsiu ū turime spūdà f. „spūstis, spauda, stūmimas“ ir veiksmažodį spūdė́ti „būti suspaustam; kankintis“. Kiti gretinimai, pateikti Frisko ir Pokorny 998, labiau abejotini. Dėl arm. pʿoytʿ, gen. pʿutʿoy, plg. Hiersche, Tenues aspiratae 237.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1037

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas