Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spãliai
Straipsnelis:
spelanxtis E. 642 ‘Splitter, skeveldra’: lie. spãliai (taip Pirsonas AM VII 588 ir Becenbergeris GGA 1874, 1248), rytų fryz. spalk ‘Splitter, skeveldra’, s. v. a. spaltan ‘skaldyti’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 677 t. t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 312
Antraštė:
spãliai
Straipsnelis:
Gr. σπολάς, -αδος f., odinio apsiausto rūšis […]. -άδ- vedinys iš veiksmažodinio daiktavardžio *σπολος arba galbūt iš *σπολή, kurio šaknis reiškė ‘išplėsti, nuraškyti, nudirti’. Lengvai sugretinama su σπόλια· τὰ παρατιλλόμενα ἐρίδια ἀπὸ τῶν σκελῶν τῶν προβάτων (Hes.) maži vilnos kuokštai nuplėšti nuo avinų kojų. […]. Be graikų, betarpiškai iškeliama lo. spolium n. ‘nudirtas gyvulio kailis’, pl. ‘priešų palaikai’, kuris forma atitinka gr. σπόλια, baltų kalbų lie. spãlis, pl. spãliai. Reikalas liečia techninius ir šnekamosios kalbos žodžius, į kuriuos apskritai turėtų įeiti ir vok. spallen ‘skelti, skaldyti’ ir t. t., plg. Pokorny 985, Hiersche, Tenues aspiratae 193–195, kuris atmeta s. i. phálati ir traktuoja galimus šios šeimos ryšius su σφάλλω bei aspiruoto problema.
Šaltinis:
Chantraine DEG 4, 1040
Antraštė:
spãliai
Straipsnelis:
Detaliai aptardamas fyell ir giminiškas formas, Çabej kildino jas iš ide. sp(h)el-: gr. ἀσπάλαζ ‘akla žiurkė’, σφαλάσσειν· τέμνειν κεντεῖν Hesychius, lo. spolium ‘gadinti’, s. v. a. spalten ‘skilti, skaldyti, subyrėti’, lie. spãliai ‘flaxwaste’ (‘linų atliekos’) etc. ir atsargiai užsiminė apie galimą genetinį ryšį tarp fyell ir alb. fl’ ‘švilpukas, fleita’. Bet pabrėžė, kad etimologinis tų leksemų ryšys nėra tikras.
Šaltinis:
Moutsos 1988, 89
Antraštė:
spãliai
Reikšmė:
очески; кострика
Straipsnelis:
Lietuvių kalboje pl. -ai turi ir kuopinę reikšmę, todėl daugelis jų formų buvo leksikalizuotos į kuopines reikšmes, pl. formos su -ai yra identiškos seniesiems kuopiniams negyvosios klasės daiktavardžiams su -a, teikiami Iličiaus-Svitičiaus pavyzdžiai: lie. pl. spãliai ‘очески; кострика’ < kuopinis spóliā iš sg. *spolióm.
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas