Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spartus
Reikšmė:
‘verschlagsam; rasch’
Straipsnelis:
Pr. sparts 55,₁₇ ‘mächtig’; (kaip adv.) 67,₁₄ ‘sehr’ : lie. spartus, la. spars ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 669.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 312
Antraštė:
spartùs
Straipsnelis:
Neįtikimos ar klaidingos K. Liukkoneno siūlomos suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. portimo ‘Hermelin’ < Baltijos finų *portjeiva < bl. *sparteiva ‘flinkes Wesen’, plg. lie. spartùs; per daug fonetinių nereguliarumų, kurių kiekvienas atskirai nėra neįmanomas, tačiau tokia jų gausa yra per didelė […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas