Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spenỹs
Straipsnelis:
spenis E. 119 ‘Zitze’: lie. spenỹs, s. isl. spene ‘t. p.’, s. ang. spanu ‘Brustwarze’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 663.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 312
Antraštė:
spenỹs
Straipsnelis:
S. air. sine f. ‘krūtis, spenys’, gen. sini. Turėjo kilti iš *spenyā-, plg. bó triphne ‘karvė su trimis spenimis’ greta bó tri sine. Vadinasi iškyla gretinimas su s. isl. speni m. ‘spenelis’, v. v. a. spen ‘id.’, s. ang. spane ‘spenelis’, o su kitu balsiu s. v. a. spunni ‘id.’, lie. spenỹs. Kalbama apie keltų-germanų šaknį *spen-, *span-, *spn̥- su išplėstimu baltų kalbose. Vedinys sinech ‘krūtingas’ [s113] O’Dav. 1438, iš kur ‘kvailas, didžiulis’. Pok. 990 [kuris suponuoja *sp-/*st-/*pst- kaitą ir prideda graikų-armėnų (gr. στηνίον· στῆθος, armėnų stin ‘krūtis’) bei indoiranėnų faktus (av. fštā́na- dual. ‘speneliai’). Hamp, KZ LXXVII 273, visus kildina iš ide. *spt-].
Šaltinis:
Vendryes LEJA, s113–114
Antraštė:
spenỹs
Straipsnelis:
Pr. E 119 spenis : lie. spenỹs.
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 34
Antraštė:
spenỹs
Straipsnelis:
Pirminė žodžio pradžia turėtų būti *p(ə)st-; ši sunkiai ištariamų žodžių grupė buvo įvairiai keičiama, palengvinant tarimą [334] – į žodžio pradžios st- arm. stin, gen. stean ‘moters krūtinė, krūtis’, s. i. stanaḥ ‘krūtinė’, gr. στηνίον·στῆθος Hes., στῆθος ‘krūtinė’, į -sp- (veikiausiai metatezei iš *ps-) šiaurės ide. kalbose – germ. ir bl.: s. isl. speni ‘spenys’, s. ang. spane- ‘krūties spenelis’, v. v. a. spen ‘krūtinė, pienas’, vok. Spanferkel ‘paršiukas žinduklis’, s. v. a. spunni ‘krūties spenelis, pienas’; lie. spenỹs ‘Zitre, Halsräpfchen’, pr. spenis ‘spenys’. Pirminė forma atstatyta pagal ir., v. persų, n. persų pistan ‘moters krūtinė’, av. fštāna m. ‘krūties spenelis’.
Šaltinis:
Solta 1960, 333–334
Antraštė:
spenỹs
Straipsnelis:
[Garsiškai skiriasi] pr. spenis ‘spenys’ (EV 119), lie. spenỹs ‘Zitze, Brustwarze’, s. air. sine, s. isl. speni ‘t. p.’ ir s. i. stánaḥ ‘spenys, krūtys’, armėnų stin ‘krūtys’.
Šaltinis:
Euler 1983, 38
Antraštė:
spenỹs
Straipsnelis:
[Priebalsių grupių supaprastinamo baltų kalbose pavyzdžiai:] lie. spenỹs ‘Zitze am Euter, Brustwarze; Zäpflein über der Zunge’, la. spenis ‘Zäpflein über der Zunge’, pr. spenis ‘Zunge’ < *psten‑ii̯o- ‘das an der weibliche Brust Befindliche’ (plg. n. av. fštāna- ‘weibliche Brust’, s. i. stána- ‘weibliche Brust’, gr. στήνιον ‘Brust’, arm. stin ‘Brust’).
Šaltinis:
Klingenschmitt 2008, 425
Antraštė:
spenỹs
Straipsnelis:
[Aptariamos leksinės ‘vakarų šiaurės indoeuropiečių’ kalbų (keltų, italikų, germanų, baltų ir slavų) bendrybės]. *spen- ir t. t. ‘Zitze, Brustwarze’ (plg. s. isl. speni m., s. air. sine, lie. spenỹs), su nedėsninga garsų raida vs. ide. *psten-.
Šaltinis:
Oettinger 2004, 185
Antraštė:
spenỹs
Reikšmė:
Zitze, Zäpfchen im Halse, Ohrläppchen
Straipsnelis:
Dažna aiškiai etimologizuojama ide. šaknis neturi atitikmenų slavų kalbose. Pvz., ide. **psteno- ‘krūtinė’: s. i. stána- etc. […]; lie. spenỹs ‘Zitze, Zäpfchen im Halse, Ohrläppchen’, pr. spenis ‘Zitze’ etc. […] [ir kiti ide. kalbų pavyzdžiai, cituojami iš Pokorny IEW; Adams 1999].
Šaltinis:
Blažek 2009, 51–52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas