Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spingė́ti
Reikšmė:
‘glänzen’
Straipsnelis:
spanxti – taip turbūt anot becenbergerio BB XXIII 308 taisytinas parašymas soanxti E. 35 ‘Funken, kibirkštis’: lie. spingė́ti, apspañgęs ‘verblendet’, la. spuogât ‘glänzen’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 663 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 312
Antraštė:
spingė́ti
Straipsnelis:
Gr. φέγγος, -ους n. ‘šviesa, spindesys’ neapibrėžtai verčia galvoti apie lie. spingė́ti, spi̇̀ngiu, spi̇̀ngi ‘švelniai spindėti, blizgėti’, spingulỹs ‘kibirkštis’ ir t. t. (žr. Fraenkel, LEW 871); su s. ang. spincan ‘kibirkščiuoti’ šie žodžiai galėjo remtis ide. *speng- (Pokorny 989 ir toliau), bet smulkmenomis skiriasi. Norėdamas paaiškinti žodžio σ- nebuvimą, Prellwitz'as (s. v. φέγγος) atstato ide. *(s)peng- su mobiliuoju s-. Reikėtų pateisinti aspiruotą sprogstamąjį žodyje. Antroji φέγγος hipotezė priklausytų laukiamam *σπεγγος senajam kryžminimuisi su φάος (Frisk); žr. taip pat Zupitza, Germanische Gutturale, 162. Van Windekenso pelasgiškas mėginimas, Le pélasgique, 140. Vienu žodžiu, nieko aiškaus nežinoma.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1184–1185
Antraštė:
spingė́ti
Straipsnelis:
žr. spingsėti
Šaltinis:
Urbutis 1972a, 58

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas