Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spi̇̀rginti
Straipsnelis:
Ide. bhergh-/bhr̥g- glūdi žodžiuose lo. fertum, […], lie. bi̇̀rgelas ‘einfaches Bier’, la. birga ‘smalkės, kenksmingi garai, tvaikas’; nedėsningo vokalizmo yra tm. prōg-, s. i. bhurájanta ‘virimas’, lo. frīgo, gr. φρῡ́γω ‘kepa, spirgina, džiovina’; minėtas ide. bhergh-/bhr̥g- yra ide. bher- išplėtinys, žr. Walde-Pokorny II 165 t. Nuo jų reikia skirti semantiškai šiek tiek nutolusius ir garsiškai nedėsningus lie. spragė́ti ‘platzen, prasseln’, s. i. spūrjati ‘spragsi, dunda’ ir kt. (garsažodis! […]). Žr. Skok ERHSJ III 63; Walde-Pokorny II 673, Vasmer REW II 337, 454; Fraenkel II 882 t. Lie. spi̇̀rginti ‘platzen lassen, rösten’ ir kt. galėtų būti tm. kilmės, o s ir akustinę raikšmę perimti iš spragė́ti arba kitaip visiškai pastarajam priklausyti. Taigi aš perimu Machek ESJČ 483 gretinimą, atmesdamas jo [minimus] fonetinius sunkumus. Dėl žodžių galimybės būti paskolintiems žr. Skok ERHSJ III 63. [Tm. pr̥g-/prōg- < bhr̥g-/bhrōg-]. [tm. – temematinis, temematų – dirbtinis nežinomos ide. kalbos pavadinimas, išsivysčiusios iš proide. dar prieš susiformuojant prabl. ir prasl. kalboms su tokiais dėsningumais: tenuis > media; media aspirate > tenuis; , > , / ro, lo].
Šaltinis:
Holzer 1983, 338

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas