Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sprūgti
Reikšmė:
pabėgti
Straipsnelis:
Toch. B pruk- ‘šokti; (kauz.) šokinėti’ su formomis: praes. med. pruknatär, praet. act. pruka, part. praes. med. pruksemane, intensyvinis praet. pruçiya arba prucya. Šis veiksmažodis atitinka r. prýgnutь ‘šokti’, prýgatь ‘šokinėti’, pryg ‘šuolis’ (Krause-Thomas, Elem. (1960) 58). Toch. B pruk- < ide. *prug- arba *preug-. Reikia atmesti gretinimą su lie. sprūgti ‘išeiti, pasprukti, išsinešdinti’ (Couvreur, Arch. Or. 18 (1950) 130), kuris greičiau priklauso ide. *sper- ‘išlieti, skleisti’ ir t. t.
Šaltinis:
Windekens 1976, 392
Antraštė:
sprūgti
Straipsnelis:
[1950 m. V. Kuvreras (W. Couvrer. B-Tocharische Etymologien. Archiv Orientální 18, 1950, 126–130) paskelbė seriją etimologijų. Autoriaus nuomone, šie toch.-bl. sugretinimai patikimi ne visiškai:] toch. pruk- ‘vengti, išsisukinėti, nukrypti’ : lie. sprūgti ‘pabėgti, ištrūkti’; man rodos, geriau pritiktų lie. sprukti.
Šaltinis:
Топоров 1963c, 241

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas