Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spreñgti
Straipsnelis:
Germ. prang-*a- (?) ‘bedrängen, spausti, engti’; go. kalboje užfiksuotas tik Partizip Perfekti Passivi ana-praggans ‘bedrängt’. Ko gero, pamatu eina silpnosios asmenuotės, pirmiausia, v. (plg. v. v. a. phrengen ‘į kampą įsprausti, spausti, skubinti, spirti’) su pavieniu stipriu dalyviniu vediniu (mit einer vereinzelten starken Partizialbildung – A. G.). Minėtą lytį etimologiškai geriausiai lyginti su lie. spreñgti ‘spausti, spirti, skubinti’. Tiesa, reikia padaryti prielaidą, kad germ. leksema žodžio pradžios s neteko jau po priebalsių perkaitos. Šis spėjimas gana neįprastas, tačiau kad šios lyties pradžia yra tiek krintanti į akis, tai ir iškeltą mintį verta apsvarstyti. Plg. Pokorny 103; Feist, Vrgl. Wrtb. got. Spr., 43 ‘ana-’; Kluge, Etym. Wrtb. d. Deutsche Spr. ‘Pranger’ ir Th. Siebs, KZ 37 (1904), 300 t.
Šaltinis:
Seebold 1970, 364
Antraštė:
spreñgti
Reikšmė:
squeeze (in, into), thrust (in, into); stretch, tighten
Straipsnelis:
[Aptariama Winterio dėsnio svarba baltų ir slavų etimologijos studijoms]. Lie. spreñgti, -ia ‘squeeze (in, into), thrust (in, into); stretch, tighten’, spriñgti, -sta ‘choke; become chocked or obstructed’ (la. sprañgât ‘cord, constrict’, spreñgt ‘fest zuschnüren’ turėtų būti kuronizmai) reikia kildinti iš *(s)prengʰ- ‘springen’, o ne sieti su gr. σπάργω ‘swathe in swaddling clothes’, v. v. a. phrengen ‘oppress’, toch. AB präṅk- ‘restrain oneself, hold back’ (kaip daro D. Q. Adams, Encyclopedia of Indo-European culture, London-Chicago, 1997, 644).
Šaltinis:
Young 2008a, 207

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas