Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stãgaras
Straipsnelis:
Arm. tʿakn, tʿakan ‘lazda, kuoka’, tʿakal ‘medžio instrumentas’, su kuriuo žmonės kviečiami bažnyčion’, tʿakel ‘primušti, išlupti’, tʿakałak, tʿakałał ‘skyrius’. [Lit.: Lidén, IF 18 (1905–06), 498 t.; Walde-Pokorny II 622; Adjarian II 1092]. Lidénas mato gana tikslų lo. k. atitikmenį – lo. tignum ‘sija, rąstas, statybos medžiaga’ [bendra pamatinė forma būtų *teg-no]. […] Kiek atokiau stovi s- prasidedantys germ. k. atliepimai (s. isl stjaki ‘mietas, stulpas, baslys’, s. v. a. steccho ‘lazda’ ir kt.), taip pat ir lie. stãgaras ‘dürrer, langer stengel’ ir r. trm. stožarъ ‘steibas, kotas’.
Šaltinis:
Solta 1960, 154
Antraštė:
stãgaras
Reikšmė:
„išdžiūvęs, ilgas stiebas“
Straipsnelis:
pastagis E. 443 „afterreife“ (=„Schwanzriemen der Pferde“). Jeigu -stag- reiškia „uodega“, tada galbūt giminiškas su lie. stãgaras, stegė „Stichling“, la. stagar(i)s bei šved. stagg „standi, durianti žolė“ resp. dan. stak „akuotas“ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 622 (dėl reikšmės plg. la. aste); kitaip apie visą šitą Trautmanas Apr. Spr. 390 su liter.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 272
Antraštė:
stãgaras
Straipsnelis:
Gr. στόχοςm. „plytų stulpas“ […]. Tikėtina, kad iš pradžių στόχοςreiškė „stulpas“. Buvo stengiamasi baltų-slavų ir germanų kalbose rasti panašius reikšme žodžius kaip r. stožá „tekelo atramos“, lie. stãgaras „stiebas“, s. ang. staca „stiebas, stulpas“ ir t. t. Tačiau šios formos geriau ar blogiau taip pat pripažįsta žodžio gale ide. sonorinį. Germanų k. taip pat pateikia nazalizuotas formas su aspiruotu žodžio gale *ste-n-gh-, pvz., s. v. a. stanga, s. isl. stǫng- f. „karštis“ ir t. t. su s. isl. v. stinga, s. ang. stingan „durti, smeigti“, plg. dar gr. στάχυς. Visi šie žodžiai gali būti giminiški, bet sonorinis sprogstamasis arba sonorinis aspiruotas žodžio gale galėjo keistis.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1060
Antraštė:
stãgaras
Reikšmė:
sausas stiebas
Straipsnelis:
Sl. *stogъ ‘kūgis, stirta, kupeta’ : s. isl. stakkr ‘t. p.’, s. ang. staca ‘baslys, kuolas’.
Šaltinis:
Derksen 2002, 11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas