Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
steĩgtis
Reikšmė:
skubėti, stengtis
Straipsnelis:
S. sl. stignǫ, stignǫti ‘φθάνειν, ὑποφθάνειν, venire’, le. do-ścignąć (taip pat ścigać etc., s. air. tiagu ‘einu’, go. (us-)steigan ‘ἀναβαίνειν’, gr. στείχω ‘einu’, s. i. (vedų) optatyvas prastighnuyāt ‘tepasikelia’. Baltų kalbų atitikmenys taip pat žinomi: la. stèidzu, stèigt, resp. stèigties ‘skubėti, paspartinti’, steĩgât ‘eiti, vykti, slankioti, bastytis’. Įdomesni yra lie. k. faktai, būtent, tie, kuriuos randame Daukšos Postilėje: steĩgtis,steĩgias ‘skubėti’ 30₁₁, 97₁₆, 22953; ‘į ką nors linkti’ 475₄₄; ‘stengtis’ 509₄₅ ; staĩgus, dabar staigùs ‘uolus, stropus’ 413₃₀; ‘greitas’ 27₅₃; ‘ūmus’ 499₉; staĩgiai ‘paskubomis’ [144] 16₃₅, 375₃₈; ‘gyvai, judriai’ 475₄₆; ‘stropiai’ 472₄₅; staigùmas ‘uolumas, stropumas’ 471₂. Šie M. Daukšos pavyzdžiai puikiai įliustruoja semantinę lie. k. raidą. Matome, kaip v. steĩgtis įgavo reikšmę ‘stengtis’ bei kokias reikšmes prieš tai turėjo „impulsyvas“ šiandien tapęs būdvardžiu staigùs. [145]
Šaltinis:
Otrębski 1949, 144–145
Antraštė:
steigtis
Straipsnelis:
[Aptariama semantinė motyvacija ir jos nominacijos priemonės sl. paukščių pavadinimuose.] Su lie. steigtis, steigiúos, taip pat la. steigt, steidzu, galima gretinti paukščio ‘Carduelis carduelis’ pavadinimą ček. stehlík, trm. styhel‘, bulg. trm. стиглиц, s.-kr. staglic, staglić, stagljica ir kt., slovak. stehlík (plg. prasl. *stigъlъ / *stigъl‘ь / *stьgъlъ / *stьgъl‘ъ), kurie gali būti kildinami iš prasl. vksžm. *stigti, *stigo̧ < ide. *steig- (dar plg. go. steigan, vok. steigen, airu. tíagu ir kt.), susijusio su šaknimi *stig-, plg. prasl. *stьgа̄ ‘пътека’, la. stiga.
Šaltinis:
Дейкова 2003, 397-398

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas