Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stel̃bti
Straipsnelis:
Machekas (Machek² 645) slovk. tlmit’ ‘prislopinti, sumažinti intensyvumą’ bei le. tłumić ‘nuslopinti, nustelbti’ atskiria nuo giminiškų sl. žodžių ir pastarąsias vak. sl. leksemas pateikia atskirame žodyno lizde, etimol. gretindamas su lie. stel̃bti ‘užgožti, nusmelkti’. Machekas mano, kad sl. *tьlmiti tiksliausiai atitiktų lie. faktityvas *stьlbinti(nu)silpninti’ (turint galvoje s-mobile ir b/m kaitaliojimąsi šaknyje). Lie.-sl. žodžių semantikos neatitikimas bei nereguliarių kitimų prielaida mažina tokio etimologizavimo tikimybę, plg. sl. *telm-/*tolm-/*tъlm-, kurių pirminė reikšmė ‘muštis, spausti, (su)mindžioti, grūstis, būriuotis’.
Šaltinis:
Куркина 1983 (1985)a, 25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas